๗. ชื่อมัตตาสมกะชาติฉันท์

 
ลหุ
 
ครุ
มตฺ ตา กํ โม ลฺคานฺ เต
           

๑๖ มาตรา

มีบทบังคับว่ามีมาตรา ๑๖ เสมอกันทัง ๔ บาท

แต่ฉะเพาะให้มีลหุตัว ๑ อยู่ที่คำรบ ๙ มาตรา

และมีครุอยู่ที่สุดทุกบาท

ชื่อมัตตาสมกะชาติฉันท์ ดังนี้

ราชาธิราช

 
 
ลหุ
 
                   
 
  จัก ร่ำ เรื่อง รา วั ดิ วัต
               

๑๖ มาตรา

 
 
ลหุ
 
 
                   
   
  แสดง อรรถ โอ วาท ประ สาตร นุ สนฑ์ สอน  
               

๑๖ มาตรา

 
 
ลหุ
 
 
                   
   
  สำ หรับ ผู้ เส กา จะ ถา วร  
               

๑๖ มาตรา

 
ลหุ
 
 
                   
 
ฤๅ หย่อน ศัก ดิ อรร โภ คา  
               

๑๖ มาตรา

 

๏ อย่าก่อกิจประทุจริตในนเรศ โดยเหตุ์ครุโทษฤโหดณะโทษา
อีกอาจหาญราญณรงค์ยุทธนา ชีวาถวายกายบย่อท้ออรินทร์
๏ หนึ่งมิได้ประหมาทณะราชบรรหาร สั่งสารสิ่งใดก็ได้บเสียสิ้น
มีศีละสัตย์ก็นิพัทธอาจิณ ภูมินทร์วางไว้พระไทยบเคลือบแคลง
๏ อย่าโอ่เล่นในฉนวนบควรเที่ยว คราเดียวดลราชทัณฑ์พลันสยบแสยง
เข้าเฝ้าท้าวอย่าประดับประดิษแสดง ตกแต่งภอถานประมาณศักดิ์ควร
๏ สำรวมรักษาทวารประการห้า นาสาเนตรโสตรแลโอฐกายถ้วน
อย่าถือโปรดนักก็มักจะลามลวน จวบจวนโทษเลมิดจะเกิดประไลยลาญ
๏ เฝ้าไท้อย่าใกล้แลไกลองค์กระษัตร พอชัดรับสั่งจะฟังตระหนักสาร
จงจองจิตร์เสน่ห์สนิจนราบาล สันดานซื่อสวามิภักดิ์ภูวไนย
๏ แม้เอาชลชำระบาทราดศิโรตม์ ห่อนโกรธเคียดข้องฤหมองกระมลไหม้
อย่าแสวงชอบชิดพนิตสนมไท ขานไขพจน์พร้องบพร้องระบอบบรรพ์
๏ นับครบขนบขนานประมาณะสิบเสร็จ โดยเขบ็จ์ราชสวัสดิวัตรธแสร้งสรรค์
ทำเนียบหมู่มาตยาสุภาสิตธรรม์ เกียจกรรสิ่งโทษประโยชนแจกแจง
๏ ฉันท์นี้บัณฑิตย์รจิตะสมญา มัตตาสมกะชาติประกาศกระทู้แถลง
เป็นคำเพลงลเบงบุราณวิถารแสดง ปราชญ์แจ้งจำฉบับประดับประดิษกลอน
๏ ล้วนโวหารการย์ผดุงฟุ้งพระยศ ปรากฎิเถกองกลนิพนธอักษร
ไว้เฉลิมแหล่งหล้าทวารานคร ถาวรเพิ่มพูนจรูญจิรังกาล

 

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ