๓๕. ชื่อรุจิราฉันท์

 
ช.
ภ.
ส.
ช.
ครุ
 
๓๕ ตุคฺ เห หิ รุ จิ รา ภา ชฺคา

บาทหนึ่ง ๑๓ อักษร สองกลอนเปนบาทหนึ่ง ๒ บาทเปนบทหนึ่ง แลมียติคือขาดลงในที่ ๔ ที่ ๙ อักษร ชื่อรุจิราฉันท์ ดั่งนี้ ๚ะ ๛

(แก้ปัญจมคาถามงคล ๔ ประการ)

๏ จะแถลงพิเศศศุภวรอรร นิพัทธ์นุส๑๓
ฑเสนอณะเหตุ์วฒนพิม ภิมงคล๑๓
๏ ดิเรกบทพจน์บริหาร วิถารกถา
จตุตถเพธชินบวรา นุสาศน์ธิบาย
๏ สุภัตบานะวิบุลยอา ทิกาก็หลาย
ประการประกาศกรณภิปราย ก็แจกก็แจง
๏ วรามีศาทศวิธวัด ถุอรรถแสดง
วิเศศกุศลศุภผลแสวง วิบากบรา
๏ อนึ่งสธรรมะกถิตเหตุ ณะเทศนา
วิภัชโทษคุณะก็วิฐา รบาปและบุญ
๏ ประพฤทธิกลกุศลอเนก ดิเรกคุณ
สุกรรมบถทศอนุกูล ณะไตรทวาร
๏ อนี้และธรรมสมจริยา คุณาธิการ
หิตานุกิจสุจริตะสาร อุฬาระผล
๏ อนึ่งกระทำนุเคราะหประยูร สกูลสกนธ์
สพันธุพงษ์คณะนรชน สกานุโคตร
๏ ผิวะทุกขไภยพิกลวินัศ วิบัดิโทษ
ประหารประหัดอดุรมโนศ และสู่และหา
๏ ก็ควรก็คงหฤทยมุ่ง ผดุงผดา
หิรัญพัตรอุทกอนา ก็ปันก็ปูน
๏ ยถาพลานุกูลประโยชน์ บโหดบสูญ
กรุญกิจสกลประยูร สกุลวงษ
๏ อนึ่งและเว้นวิวิธวชา นิราประสงค์
อเนกบาปบกระมลจง จะเจตนา
๏ ประพฤทธิบุญนิรภยโทษ ประโมทศุขา
ก็ล้วนประเสรอฐพิสุธมหา คุณูประการ
๏ วิจิตรฉันท์วรรุจิรา กถาวิฐาร
พิเศศอรรถวจนพิศฎาร วิธีถกล
๏ ประกาศกระวีวรวุฒิญาณ วิจารณ์นิพนธ์
ลบองฉบัพบุรพยุบล บรำบรา ๚ะ ๛

 

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ