๑๗. ชื่อรโธทธตาฉันท์

 
ร.
น.
ร.
ลหุ ครุ
 
๑๗ โร รา อิ โธ ทฺธ ตา คา

บาทหนึ่ง ๑๑ อักษร สองกลอนเปนบาทหนึ่ง สองบาทเปนบทหนึ่ง ชื่อรโธทธตาฉันท์ ดั่งนี้ ๚ะ ๛

(อนุกัมปกะมิตรมีลักษณคุณ ๔ ประการ)

๏ มิตรมีอธิมห คุณาบว๑๑
นามนุกัมปกะขจ ธเรศต๑๑รี
๏ กอประด้วยจตุรเหตุ์ พิเศศมี
เกรียดิกำจรวิธี ณะสิ่งประเสรอฐ
๏ คือสหายผิวะนฤศุข และทุกขเกอด
ไภย์พิบัดิก็ประเดอด ประดักสกนธ์
๏ ทรัพยบุตร์ภิริยนาศ นิราศผล
ทราบก็โทรมมนะวิจล อดูรอดัก
๏ หนึ่งผิวะยลยศภิรมย์ อุดมศักดิ์
แห่งสขาคุณประจัก ประเจอดสุธา
๏ มานมนัศประมุทพร้อง ก็ส้องก็สา
ธุการประกาศพรกถา ก็แหล่ก็หลาย
๏ หนึ่งผิวะยินยุบลบรา คระหาครหาย
โทษะมิตรอภิปราย ก็ก้างก็กรร
๏ ห้ามบให้พจนความ และหยามและหยัน
หอนจะชั่วประดุจฉัน ณะหมิ่นประหมาท
๏ หนึ่งสดับชนสรพรั่ง ประสังษ์ประสาท
แห่งสหายกิติประกาศ ก็ภูลภิรมย์
๏ พลางและพร้องมธุรขาน ผสารผสม
สูภิปรายวจนชม ก็ควรก็ขอบ
๏ เกรียดิปรากฏิก็แจง ธแถลงก็ชอบ
สัตยล้วนบมีประกอป อลิกคดี
๏ ซ้ำภิโยยศก็เพ่อม และเตอมวจี
เจรอญคุณาธิคุณมี อเนกะนับ
๏ คือนุกัมปกะสหาย ธิบายก็สรับ
จัดตุราธิกะประดับ คุณูประการ
๏ ควรจะสัณฐวะสนิจ สุมิตร์สมาน
เสมอชิพิตรนิจนาน นิรันดรา
๏ ฉันท์นี้ก็เสนาะหโศตร รโธทธตา
นามปรำปรกถา รจิตรจัด
๏ เสนออเนกนิกรปราช ฉลาดและหัด
รงงสฤษดิ์พิพิธพัจน์ นิพนธฉันท์ ๚ะ ๛

 

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ