๒๘. ชื่อลลิตาฉันท์

 
ต.
ภ.
ช.
ร.
 
๒๘ วุตฺ ตา สุ ธี หิ ลิ ตา ภา รา

บาทหนึ่ง ๑๒ อักษร สองกลอนเปนบาทหนึ่ง ๒ บาทเปนบทหนึ่ง ชื่อลลิตาฉันท์ ดั่งนี้ ๚ะ ๛

(มโนกรรม อภิชฌา)

๏ จักแถลงมโนกุศลธรรม์ ณะกรรมปถ๑๒
กำหนดประเภทะติภิธ พิธีธิบา๑๒
๏ โดยพุทธภาษิตนุสาศน์ ประภาษภิปราย
เว้นบาปะจิตรมละวาย วิบากะโทษ
๏ มลายโลภะนามะอภิฌา คุณาก็โหด
บำราศพิพัฒนประโยชน์ มโนทวาร
๏ โสภาก็ปรากฎิดิเรก อเนกวิถาร
โดยอัษฎาวิธประการ ประกอปกระมล
๏ คือโสมนัศประยุตะจิตร และทิษฐิกล
เกอดเองและเกอดณะบรพล ก็นับอุไภย
๏ อีกโสมนัศวิคตะทิษ ฐิจิตร์ชไมย
เกอดตนแลเกอดบรพิไส ยสองสถาน
๏ แถลงท้งงอุเบกขยุตะจิตร และทิษฐิสมาน
สองดวงประดุจบุรพสาร วิสัชนา
๏ แดผดุงอุเบกขนฤทิษ ฐจิตร์ทวา
โดยแสดงนุสนฑ์กลกถา ธิบายณะบรรพ์
๏ ครบอัษฎาลทมนัส ธจัดธสรรค์
ล้วนโลภประกอปกระมลฉัน ทจินตนา
๏ เสนอองคโทวิธประกิจ ประสิทธิวา
จกเจรอญณะกรรมบถบา ปบรรยาย
๏ คือทรัพยของบรบุคล ก็ยลก็หมาย
ทราบเหตุ์ตระหนักกลมลาย วิมัติมน
๏ หนึ่งนึกจะน้อมบรธนา และมาณะตน
โดยมิจฉจิตรอกุศล วิตกก็ตรอง
๏ นับองคครบบทและถ้วน ประมวญก็สอง
เกิดกำมโทษมุทิละหมอง วิบากอบาย
๏ ปราชเว้นวิจารณะทุเหตุ นิเทศมลาย
เบื้องบาปพิบัติผลวาย มโนมิฉา
๏ ฉันท์นี้ก็ปรากฎิวิธี คดีบุรา
บรรหญัตินามะลลิตา ประเภทะสาตร
๏ เสนอเนื่องอเนกนรคณา ธิราภิชาติ์
เฉลียวลักษณอักษรและฉลาด วิจิตร์วจี ๚ะ ๛

 

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ