๓๑. ชื่อเวศเทวีฉันท์

 
ม.
ม.
ย.
ย.
 
๓๑ ปฺ จาสฺ สจฺ ฉินฺ นา เวสฺ เท วี มา ยา

บาทหนึ่งมี ๑๒ อักษร ๒ กลอนเปนบาทหนึ่ง ๒ บาทเปนบทหนึ่ง แลมียติคือขาดคำลงในที่ ๕ ที่ ๗ อักษร ชื่อเวศเทวีฉันท์ ดั่งนี้ ๚ะ ๛

(แก้มงคลสูตรปฐมมงคล ๓ ประการ)

๏ จักแถลงมงคลอรร พุทธบรรหญัติ์ธเทศน๑๒
แก่เนืองเนกเทพ อาทิอำมเรนทรเปนประธา๑๒
๏ สามสิบแปดบทธิบาย เหตุหลากหลายประการขาน
พื้นผลมงคลการย์ สวัสดิไพรบูลยภูลภิรมย์
๏ แผ้วไภยไขษย์โทษทุกข์ จิตรเขษมศุขจะชื่นชม
วัฒนาถาวรสม บูรรณะยศศักดิศฤงฆาร
๏ คือห่อนเสพย์สมานสมัค ชาติอัปรหลักทุชนพาล
เสื่อมสูญสิ่งแก่นสาร สรรพโทรมนัศพิบัติเปน
๏ เฉกคาห่อคลุมเคล้า มัจฉะหมกเน่าก็คลุ้งเหม็น
โทษทุกข์ขุกลำเค็ญ คุณะบำราศนิรันดร
๏ พายนอกดูถ่องถกล พิดก็พ่างผลอุทุมพร
พายในพื้นหนอนฟอน ห่อนจะพร้อมเพรอดประเสรอฐตา
๏ สบสรรพ์ไภยันตราย ย่อมจะเกอดฝ่ายณะพาลา
ไปควรจักคบหา เสพย์แสวงมิตร์สมาคม
๏ หนึ่งพึงผูกรักสนิจ เสน่หบัณฑิตยควรสม
สมัคสมรร่วมอารมณ์ จักมละทุกข์ศุขกระเษมสรร
๏ เฉกสิ่งเสาวคนธ์จรุง รศและหอมฟุ้งขจรครัน
ปลาษล้อมห้อมห่อพันธ์ กลิ่นก็กลั้วทั่วสุคนธาร
๏ ศรีสวัสดิ์วัฒนายศ ศักดิปรากฎิศฤงฆาร
เกอดเพื่อผลเสพย์สมาน มิตรหมู่ปราชนิราศไภย
๏ หนึ่งพึงบูชาชอบ ผลจะก่อกอปอบายไกษย์
คือเคารพย์รัตนไตรย อาทิคุณควรจะวันทา
๏ เจรอญไตรสิกขบูชิต อีกและอามิศบูชา
บำเพญพุทธสาศนา ฝ่ายณะนักบวดผนวดแสวง
๏ ฆราวาศจงนอบนบ วัตถุเคารพยแจ้งแจง
เชษฐาปัจจาแสดง มาดุมีอาทิ์นุสาศน์สาร
๏ ไตรเพธเหตุ์มงคล สาธุชาติชนประกอปการย์
ภูลผลภิญโยนาน ไชมยโลกย์เลอศธเรศตรี
๏ เชลงฉันท์รำพรรณ์พจน์ เสนอณะแบบบทบุราณมี
นามขนานเวศเทวี วากยแปลกเปลี่ยนก็เพี้ยนกล
๏ เมธีปรีชาชาญ ลักษณ์อ้างอ่านวิจารณ์ยล
รู้รอบชอบเพียรขวน จงมละคร้านการย์ประกิจกลอน ๚ะ ๛

 

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ