๔. ชื่ออุปคีติฉันท์

ส.
ภ.
ม.
   
   
ริ ยา ยํ ทุ ติ ยทฺ เธ    
             

๑๒ มาตรา

ส.
ส.
ลหุ
ม.
ครุ
 
ทิ ตา ขิ ลกฺ ณํ ยนฺ ตฺ
         

๑๕ มาตรา

น.
ภ.
ภ.
ติ เล สุ เย สุ ปิ
             

๑๒ มาตรา

ส.
ม.
ลหุ
ส.
ครุ
ทิ ยสฺ สา สา มุ คี ติ
         

๑๕ มาตรา

ลหุปลายบาทนับเปนครุ

มีบทบังคับว่าบาท ๑ ๒ และบาท ๓ ๔ มีลักษณเหมือนบาท ๓ ๔

แห่งอริยชาติทั้งสิ้น

ชื่ออุปคีติฉันท์ ดังนี้

ราชนิธิสาตร

   
ส.
ม.
ม.
 
     
    บุ คล ผู้ ปรี ชา ญาณ  
             

๑๒ มาตรา

ม.
ส.
ลหุ
ส.
ครุ
ชาญ รู้ ณะ ประ โยชน์ ประ ดุ โทษ แถลง
         

๑๕ มาตรา

   
ม.
ส.
ม.
 
     
    พึง เพียร ประ ฎิ บัติ จัด แจง  
             

๑๒ มาตรา

ม.
ส.
ลหุ
ช.
ครุ
แต่ง ตน วัฒ วั ดี
         

๑๕ มาตรา

 

๏ คือธรงมาลาเลอเกล้๑๒ เท้ามล้างมละลอองก็ผ่องบทศ๑๕รี
ภักษ์โภชนภอประมาณ๑๒มี กรีธารมย์อาตม์บปราศพัษตร๑๕
๏ หนึ่งจักเสพย์กามะประสงค์ จงเว้นฤกระสรรต์ณะวันทั้งห้า
คือจาตุทัศแลอัษฎา คราบรรณรศรีดิถีสงกรานต์
๏ อีกวันประสูติก็อย่าพ้อง ต้องทุกขพิบัติขจัดศุขสานต์
ผิวะประพฤทธิประดุจพจมาน ดาลศิริสมบูรรณ์จะภูลพัฒนา
๏ หนึ่งผิวะจะทราบศีละพิเศศ เหตุ์เสวนะมิตรสนิจเสน่หา
ผิวะจะยลบุทคลปรีชา ถ้าพจนถ้อยถ้อก็ภอรู้ทัน
๏ ผิวะจะรู้สอาดฤมิสอาด คาดกาละสฤษดิกิจส่ำสรรพ์
ผู้ชั่วดีดูขณะภยัน บันลุและจักแจ้งบแหนงหฤไทย
๏ หนึ่งพึงทานทัดเหตุห้าว จ้าวตนประฏิบัติขจัดบาปไขษย์
กอปการย์ประโยชน์นฤไภย ให้กิติยศเฟื่องเลื่องฦๅแสดง
๏ หนึ่งคุยหเหตุธิเบศตน กลยุติปิดป้องฤพร้องแจกแจง
คุณควรจะปรากฎิก็แถลง แพร่งเกรียติกระฉ่อนขจรธาษตรี
๏ หนึ่งผิวะแลไภยใดดลพ้อง สนองคุณะผ่านเผ้าบเอาตนหนี
ไป่เท้งเกรงราชอรี มีสัตยอุชุภาพยตราบมรณา
๏ อุปคีติฉันทบรรหาร ขนานนามะประกาศนุสาศนเมธา
ยลสารอ่านนับมาตรา ปรารพภรจิตรประดิษเชลงลอง

 

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ