๑๙. ชื่อภัททิกาฉันท์

 
น.
น.
ร.
ลหุ
 
๑๙ หุ รู หิ ภทฺ ทิ

บาทหนึ่ง ๑๑ อักษร สองกลอนเปนบาทหนึ่ง สองบาทเปนบทหนึ่ง ชื่อภัททิกาฉันท์ ดั่งนี้ ๚ะ ๛

(เบญจวิธภัยเวร ๕ ประการ)

๏ นรชนคณะปรา ก็ขลาดก็เกร๑๑
อดิสุรภยเลบ และเบญจเพ๑๑
๏ อธิกรณประเภ ทเวรุเหตุ์
ผลคตินิรเยศ อุบัดิ์อบาย
๏ บรชิวิตวินาศน์ พิฆาฏมลาย
ทุจริตกิจกาย ฉกาจฉกรรจ์
๏ วธกะกระมลทา รุณามหรร
ตภยวิวิธทัณ ฑกรรมกรณ์
๏ บรธนนิรทาน และราญและรอญ
อทินะคหนุสร ประโยชน์สกนธ์
๏ อคุณขรพิบาก ก็มากอนนต์
อิธบรภพดล พิบัดิ์ภยา
๏ บรภิริยวิเห ธเสวนา
อภิรติกิจกา มะมิจฉกรรม์
๏ ผรุสผลอเนก ดิเรกสรร
พทิฐะณะประจุบัน และโลกย์บรา
๏ พจนพิกลพราง และอ้างมุษา
วิตถะทุวจนา นุสนฑ์ภิปราย
๏ มละคุณหิตคดี วจีธิบาย
จตุพิธพจน์หลาย ประการประกล
๏ อกุศลบมิให้ คระไลยสถล
สุคติบถบดล อมรพิมาน
๏ อภิมุทนมนัศ ณะมัชบาน
นฤวุฒิศุขสาร ก็ปราศประโยชน์
๏ อติครุกะอนรรต์ ทุพรรณโทษ
ยศศิริหิตะโหด วิบัดิ์วิบูลย์
๏ คณะธิรมละณะเบญ จเวรและสูญ
ศุขศุภผลภูล อุไภยภพ
๏ กลบทบุพฉบัพ และนับก็ครบ
ระยะทศนวะขนบ ลบองบุรา
๏ กสิรรจิตวัจ นภัททิกา
คุรุก็รจนนา มกรขนาน ๚ะ ๛

 

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ