๔๖. ชื่อเมฆวิบผุชะตาฉันท์

 
ย.
ม.
น.
ส.
ร.
ร.
ครุ
 
๔๖ สุตฺ วสฺ เส หิ ยฺมา รู เม วิปฺ ผุชฺ ชิ ตา สา

บาทหนึ่ง ๑๙ อักษร สามกลอนเปนบาทหนึ่ง แลบาทหนึ่งเปนบทหนึ่ง มียติคือขาดคำลงในที่ ๖ ที่ ๗ ที่ ๑๒ อักษร ชื่อเมฆวิบผุชะตาฉันท์ ดั่งนี้ ๚ะ ๛

(ราชวสดิวัตร)

๏ คณามาตย์ราชมนตรีและอธิคุณญา๑๒ สุทธสันดา กตั๑๙
๏ ประพฤทธิ์บำเรอห์มารดาและบิดาดูนู เชฐกูลครู คุณาจาริย์
๏ กระทำเคารพย์ยำเยงและกิจบริบาล ทุกทิวากาล รตีไสมย์
๏ ประกอปโอตัปลัชชีและสติธิติไพ จิตรเจรอญใน มนารมณ์
๏ จริตมารยาตส่ำสาตร์ก็นิบุณอุดม ล้วนและส่ำสม พิเศศสาร
๏ นิราศพยศอันร้ายมลายมละฉะวิธทวาร ห่อนจะลาการ ณะลาภยศ
๏ ขจัดกักขลาอากัปก็มุทุมนะอด โทษะเงือดงด สงบงาม
๏ สงวนจิตรมิจฉาธรรมบริะอะคุณะขาม ควรพยายาม ณะคุณคง
๏ ประพฤทธิ์อัปมาทราชกิจสุจริตณะองค์ ขัติเยศธรง ธราธาร
๏ ประกอปอาการสอาดฉลาดณะวิธิอุปถาน สรรพราชการ ก็หมั่นสมัค
๏ บคร้านงานบำเรอห์ไท้ธมหิบริรักษ์ โดยอุสาห์ภัก ดีภูเบศ
๏ อนึ่งอย่าพึงคบหาณะทุตะบรเทศ ดลสกาเขตร บุรีรมย์
๏ บควรเจรจาชอบชิดและจะภิรติสม เสพย์สมาคม ณะแขกคลา
๏ เพราะเพื่อเปนที่กินแหนงณะพระนฤปสวา มิศราชา ธิภูธร
๏ ผิวะท้าวด้าวแดนใดไคลณะบวรนคร ตนบควรจร จะสู่หา
๏ ฤควรเสพย์สมัคสมานมอบภิรมยสมา คมและวาจา จะเสน่ห์สนิจ
๏ ก็ชอบแต่ภูธเรศใช้จะจรอนุกิจ โดยประกาสิต ธส่งงสาร
๏ บควรโดยลำพงงจิตรและจะคมนะการ แผกพิรุธราญ ฤไทยไท
๏ คณามาตย์ราชเสวกก็วิจารณใน ลักษณ์ลิขิตไข นุสนฑ์สอน
๏ ขบวรเลบงเพรงพากย์พร้องก็เพราะพจนกลอน เสนอกระวีวร ทฤษฎี
๏ ลบองเมฆวิบผุชตาสุวุติกลมี ฉันทคำภีร์ พฤโตไทย ๚ะ ๛

 

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ