๕. ชื่อมาณะวะกะฉันท์

 
ภ.
ต.
ลหุ ครุ
 
ภา คา มา กํ

บาทหนึ่ง ๘ อักษร สี่บาทเปนบทหนึ่ง ชื่อมาณะวะกะฉันท์ ดั่งนี้ ๚ะ ๛

(โทษเที่ยวกลางคืน ๖ ประการ)

๏ โทษจรดล หนถละมาร
เคหประจาก พาหิรจ
รัตติวิกาล พานภยรอ
ควรอนุสร พุทธกถ
๏ โทษะฉะเพธ เหตุประกาศ
คือบมิอาจ คุ้มสริรา
สรรพริปู ผู้จะเสาะหา
สบหทยา พ้องพะระราญ
๏ หนึ่งมละชา ยาและดไนย
เบื้องบนไคล คลาศคฤหถาน
เอารสทา ภริะตริะการย์
เทียวทุรหาญ จิตรคนอง
๏ บุตรก็จะเสีย เมียก็จะชั่ว
เหตุเพราะตัว เลยละบครอง
จักทุจริต ผิดกลปอง
ภักตรจะหมอง มัวหฤไทย
๏ หนึ่งธนะสาร ดาลจะพินาศ
เพื่อเพราะนิราศ รัตติคระไลย
โจรจะกระทำ กรรมทุฐะไภย
ทรัยพจะไขษย โทรมะนศา
๏ หนึ่งผิวะไคล สไมย์รติกาล
มักจะพะพาน โจรจรมา
ลักธนะปลาศ ปราศคฤหา
เจ้าคฤหคลา คลาศบมิทัน
๏ ไต่รฐยางค์ ห่างฤประสบ
ภอปะพะภบ ตนจรจรัล
เขาก็จะจับ ปรับครุทัณฑ์
โทษะมหรรต์ พันธน์ประหาร
๏ หนึ่งจรดล หนณะประตู
แห่งคฤหผู้ อื่นขณะวิกาล
เขาจะพะโล โจระประจาน
ใดสวะนะสาร เชื่อบมิแหนง
๏ หนึ่งจะอดูร ภูลภยมาก
มักอะระขวาก หนามสะหวะแทง
อีกอหิชาติ กาจพิศมแรง
พาธะจะแสลง มล้างชนม์มลาย
๏ ภูริตริะเหน เปนขะระโทษ
ฉัพพิธโปรด อรรถะธิบาย
พึงมละเว้น เช่นอภิปราย
ทุกขจะวาย เสวอยศุขสานต์
๏ ฉันทลีฬาศ สาศนแสดง
โดยบทแถลง เล่หบุราณ
มาณวะกะนาม ตามบริหาร
ทวยธิรญาณ หย่างริะนิพนธ์ ๚ะ ๛

 

 

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ