๓๐. ชื่ออุชลาฉันท์

 
น.
ภ.
ช.
ร.
 
๓๐ หิ ตา ภิ หิ ตุชฺ ลา

บาทหนึ่ง ๑๒ อักษร ๒ กลอนเปนบาทหนึ่ง ๒ บาทเปนบทหนึ่ง ชื่ออุชลาฉันท์ ดั่งนี้ ๚ะ ๛

(เว้นมิจฉาทิฏฐิมีองค์ ๒)

๏ จะรจิตะวรอรร ณะมนัศหมอ๑๒
อกุศลกลปอ มิฉะทฤษฐิธรร๑๒ม์
๏ กระมลพิกลคิด พิปริตและผรร
ทศนะวิตถะอัน บมิจริงวิจารณ์
๏ ทุจริตะมนะโท พิธโมหสมาน
นิรศุภผลดาล ดุรไภย์พิบัดิ
๏ สหรคตอุเบกข์ มุหเอกมนัศ
วิจิกิฉะยุตะจัด หฤไทยแถลง
๏ สหรคตอทุก ขมศุขก็แสดง
อุทจะประยุตะแจง มหเอกะจิตร
๏ สริคณนะมโน ทวิโมหมิจ
ฉวิตกะครุทิษ ฐิพิบากอบาย
๏ ผิวะจะคณนะณะอง คก็คงภิปราย
อุภยพิธและหมาย ดุจพุทธสาศน์
๏ กลทุฐมฤฉา ทุพิจาระพลาด
อหิตะอคุณะปราศ หิตะยุกดิยล
๏ กลทฤฐิบชอบ ก็ประกอปประกล
วิตถะวิตกะตน ก็บกลายบกลับ
๏ ประดุจวจนอรรถ ธก็จัดก็นับ
มิฉทิฐิกลสรับ สริองคสอง
๏ ยุติอกุศลกรรม บถธรรมและปอง
วิรติกุศลคลอง สุจริตพิธี
๏ สกลวิธุรชาติ ก็นิราศกระลี
มฤฉะทฤษดี บประพฤทธิผิด
๏ อนุกุลกิจสัมะ ทิฐิธรรมจิตร
จะจรดลสถิตย์ ติทศาบุรา
๏ กลบทรศสรรค์ คณะฉันทภา
ษิตวรอุชลา พฤดิพากย์ผจง
๏ ดุจกุสุมะก็กรอง และฉลองสุบง
กชบทหริพง ษจุธาสุธา ๚ะ ๛

 

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ