๔๗. ชื่อสัททัละวิกกีฬิตะฉันท์

 
ม.
ส.
ช.
ส.
ต.
ต.
ครุ
 
๔๗ อกฺ กสฺ เส หิ ทิ มฺส ชา คา สท ทุลฺ วิกฺ กี ฬิ ตํ

บาทหนึ่ง ๑๙ อักษร สามกลอนเปนบาทหนึ่ง แลบาทหนึ่งเปนบทหนึ่ง มียติคือขาดคำลงในที่ ๗ ที่ ๑๒ อักษร ชื่อสัททัละวิกกีฬิตะฉันท์ ดั่งนี้ ๚ะ ๛

(ราชวสดิวัตร)

๏ เสวกพึงประฏิบัติวัตวิวิธใ๑๒ กิจกอปกุศลไม มหรร๑๙ต์
๏ คือสู่หาสมณาและพราหมณประพฤธิธรรม์ ศีลาพิเศศสรร พคุณ
๏ ผู้พหูสูตพิศาลญาณอดิอดูลย์ รอบรู้ณะบาปบุญ วิบาก
๏ ควรเคารพยสดับและรับบวรวากย์ โอวาทนุสาศน์มาก ประโยชน์
๏ เจรอญอัษฎางคิกศีลสละกามะปลิโพธ อุโบศถก็ปราโมท กระมล
๏ อีกเบญจางคิกศีลสังวรอจล เนืองนิจกาลดล บขาด
๏ ถวายทานบรรพชิตและทวิชคณะปราช โภชาทิอิ่มอาตม์ ฤแคลน
๏ อาจวัฒนาศุภผลจะดลสุวุฒิแสน ตราบปางประเวศแดน นิพาน
๏ หนึ่งเบื้องบูระพะตระกูลและกอปนุกิจทาน อย่าพึงมลายลาญ พิบัดิ
๏ จะเนืองนิจอนุกูลฤสูญบวรวัต โดยวงษแจกจัด บจาง
๏ บำเพญทานบริจาคณะยาจกมิหมาง มาโนศฤแหนงขนาง กุศล
๏ อย่าพึงห้ามวณิพกใดและจรดล ด้าวทานมณฑล อุฬาร
๏ ฤๅเลือกตนชนผู้จะรับวิวิธทาน วัดถาทิอันะบาน ประสาตร
๏ จงสมจิตรประสงคสรรพนรชาติ ปรีเปรมประกาศสา ธุพร
๏ หนึ่งหยั่งญาณะวิจารณทฤ้งสุขุมกรณ์ สัมมานุสรกิจ ประกอป
๏ สบส่ำสรรพธส่งงก็รงงสฤษดิชอบ โดยราชรบอบเบื้อง บุราณ
๏ รู้นักษัตรประเทศและเหตุ์นิมิตรกาล เนเมตรเพทชาญ ฉลาด
๏ รอบรู้เชองชยราญอรีรณรนาศ พิทธยาก็สามารถ ณรงค์
๏ รอบรู้ภูมิพยุหยุทธทุสุมง คลควรบควรคง ผจญ
๏ มวญหมู่มาตยประพฤทธิด่งงบทยุบล บรรหารนุสนฑ์เสนอ เสนาะห์กรรณ์
๏ แสดงอรรถ์สัททละวิกกีฬิตะกลฉันท์ ซ้ำแบบฉบัพบรรพ์ ธิบาย ๚ะ ๛

 

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ