๓๙. ชื่อมาลีนีฉันท์

 
น.
น.
ม.
ย.
ย.
 
๓๙ ยุ ตา ยมฺ มา ลิ นี โภ สี หิ

ลหุปลายบาท นับเปนครุ บาทหนึ่ง ๑๕ อักษร ๓ กลอนเปนบาทหนึ่ง แลบาทหนึ่งเปนบทหนึ่ง มียติคือขาดคำ ลงในที่ ๗ ที่ ๘ อักษร ชื่อมาลีนีฉันท์ ดั่งนี้ ๚ะ ๛

(แก้นวมคาถามงคล ๔ ประการ)

๏ จะพจนวินิไฉยใ มงคลาไ รุไพบูล๑๕ย์
๏ จตุวิธคุณะเพ่อมภูล ผลบเสื่อมสูญ พิเศศครัน
๏ ตระบะวฒนะอเนกนรรต์ อินทริยาสรร พสังวร
๏ อธิกวิริยราญรอญ เกียจขจัดสมร สมรรถเพียร
๏ ปะหินะมิฉะวิตกเบียน จิตรเจรอญเรียน ภิรมย์ฌาน
๏ นิวรณก็ประหารผลาญ ศุขกระเษมสานต์ สุมงคล
๏ วิรติภิรติกามกล เมถุนาขวน อพรหมจรรย์
๏ ประพฤทธิสมณธรรม์อัน วายวิจารณ์ปัญ จกามา
๏ นิรอกุศลนานา พรหมจรรยา ก็ยรรยงค์
๏ ศิริศุขหิตะคุณคง วัฒนามง คเลศถกล
๏ จตุรอริยสัจยล มรรคมุ่งผล พิมุติญาณ
๏ อภิสมยวิโมกขฌาณ เกลศมลายลาญ ฤไทยใน
๏ สกลติวิธบาปไกษย์ เผดจ์อบายไภย ก็ล่วงเลอย
๏ ปถมอริยธรรมเสวอย เสกขศุขเผย นิพานทวาร
๏ ผิวะลุะจตุถอเสกขสาร อัคมรรคญาณ ก็สำฤทธิ์
๏ อมฤตยภิรมย์จิตร บรรพชิตกิจ นิบูณดล
๏ วิมุติคุณประเสรอฐผล ทิษฐะธรรมยล ศิวาไลย
๏ จตุวิธคณะนาใน มงคลาไข กถาธรรม์
๏ บทพฤดิบุรรงงสรรค์ มาลินีฉันท์ ทนามมี
๏ บุนะรจนจะเสนอกระวี อรรถทฤษดี ฉบับแสดง
๏ สติวิริยประกอปแถลง ลักษณประจักแจง ประเจอศกล ๚ะ ๛

 

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ