๔๓. ชื่อหรณีฉันท์

 
น.
ส.
ม.
ร.
ส.
ลหุ ครุ
 
๔๓ ยุ คิ สิ โต โน โส มฺรา สฺลา คฺย ทา ณี ทา

บาทหนึ่ง สิบเจ็ดอักษร ๓ กลอนเปนบาทหนึ่ง แลบาทหนึ่งเปนบทหนึ่ง มียติคือขาดคำลงในที่ ๔ และ ๖ ที่ ๗ อักษร ชื่อหรณีฉันท์ ดั่งนี้ ๚ะ ๛

(ราชวสดิวัตร)

๏ นรคณะอมาตย์ผู้ปรี ชาญาณพี ริยเจรอญคุณ๑๗
๏ สุวสดิพิพัทธ์วัตสา ธิกธรรมภา ษิตสาศนสาร
๏ บมิริะตริะคนองกิจการย์ ลอบเล่นแลขาน พจนาทสุภา
๏ อรนุชอนงค์เนืองนา รีราชรหา ศนถานสถิตย์
๏ บมิริะตริะประโยชน์โดยมิจ ฉาธรรมแลคิด อทินาเคราะหา
๏ ธนศิริประโภคนานา ในโกฐคา ริกราชนรินทร์
๏ บมินิทรอเนกโดยถิน มิทธ์มักจะกิน รสบานสุรา
๏ บมิกิจประโยชน์เหตุ์หา แห่งฆ่ามฤคา พนพฤกษ์อไภย
๏ บมิริะจะสถิตย์ร่วมใน บรรลังกไท ภทรบิษฐราช
๏ บมิริะจะสถิตย์ร่วมอาศน์ เก้าอี้สิหาศน์ รถยานดุรงค์
๏ บมิริะตริะจะร่วมสารธรง นาเวศอลง กฏิสีวิกา
๏ นรธิปธเรศเกษมา นุษย์เนืองประชา และบควรคนึง
๏ ชนิศรฤไทยพอพึง ตูใครบถึง ก็บเท่าบเทียม
๏ สติและตริะสงบงามเสงี่ยม สงวนจิตรเจียม จะภิบาลบดินทร์
๏ อธิกิจวิจารณ์ญาณถวิล จักเฝ้านริน ทรห่อนจะไกล
๏ และบมิจะสถิตย์ใกล้ไท พอยินธไข วรพจนประจัก
๏ ทฤษนะพระองค์ตรงภักตร์ จักตรัสททัก และจะส่งงนุสนฑ์
๏ คณะชนอมาตย์ควรดล สถานสถิตย์ตน กลอรรถแถลง
๏ วรพฤดิประกาศแจกแจง สมเยศธแสดง หรณีขนาน
๏ บุพบทฉบัพโบราณ ฤๅไพเราะหสาร สวนานิพนธ์ ๚ะ ๛

 

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ