๑๖. ชื่อสุรสะสิรีฉันท์

 
ภ.
ต.
น.
ครุ
 
๑๖ ภา คา โค สุ สิ รี สา

บาทหนึ่ง ๑๑ อักษร สองกลอนเปนบาทหนึ่ง สองบาทเปนบทหนึ่ง ชื่อสุรสะสิรีฉันท์ ดั่งนี้ ๚ะ ๛

(อรรถอขายีมิตรมีลักษณคุณ ๔ ประการ)

๏ มิตรประเสรอฐส มุติอนุกรม๑๑มี
อรรถอขายี อธิคุณโอฬา๑๑
๏ กอปกุศลากิจ กลสุจริตการย์
ล้วนศุภแก่นสาร จตุรประมาณหมาย
๏ คือจะกระทำบาป ทุจริตหยาบคาย
เผยพจน์บรรยาย ธุระกิจบอกความ
๏ ไปอนุญาตยอม และบมิประนอมตาม
เอื้อนอภิปรายปราม อกุศลก่อกำม์
๏ ขานครุโทษทา รุณผลอย่าทำ
ทุกขพิบากนำ นิริยะอบายดล
๏ แม้วะประพฤทธิ์บุญ สุจริตคุณขวน
แถลงธุรทำงน วิริยะกุศลแสดง
๏ ปรามุทจิตรสา ธุก็พจนาแถลง
ยอมอนุญาตแจง ผลอดิเรกเจรอญ
๏ ในอิธโลกย์บัณ ฑิตยจะสรรเสรอญ
เบื้องบรภพเมอล มุขมรุธาณินทร์
๏ หนึ่งรศธรรมใด บุพผิวะไปยิน
เสนอแนะประจักจิน ตนะนิรสงกา
๏ ปางพจนาวอน กิจบทจรหา
แห่งคณะเมธา สมณะสดับธรรม์
๏ ทราบผลศีลทาน พิบุลย์ตระการอัน
เสวอยศิริส่ำสรรพ์ ติวิธะมไหศูริย์
๏ หนึ่งก็จะแถลงลัก ษณอริยมรรคมูล
เกลศมละสูญ ศิวศุขสมประสงค์
๏ กอปคุณะไพศาล จตุรประการคง
ควรมนะจำนง อภิรติเสพย์แสวง
๏ อรรถอขายี ประดุจคติแสดง
เถกองกิติดำแคง สกลธราธาร
๏ ฉันทพิธิมี สุรสะสิริขนาน
เลบงบทโบราณ ก็รจิตะสมยา
๏ ขานคณะเมธี สุรพลปรีชา
เชอญริะนิพนธ์ภา ษิตรจนากลอน ๚ะ ๛

 

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ