๔๙. ชื่อสัทธราฉันท์

 
ม.
ร.
ภ.
น.
ย.
ย.
ย.
 
๔๙ มฺรา ภฺนา โย โย ตฺร เย นตฺ ติ มุ นิ ติ ยุ ตา สทฺ รา กิตฺ ติ ตา ยํ

บาทหนึ่ง ๒๑ อักษร ๔ กลอนเปนบาทหนึ่ง แลบาทหนึ่งเปนบทหนึ่ง มียติคือขาดคำลงในที่ ๓ ที่ ๗ อักษร ชื่อสัทธราฉันท์ ดั่งนี้ ๚ะ ๛

(ราชวสดิวัตร)

๏ หมู่มาตย์ผู้ปรีชญาณย วรวจนนุสนฑ์
สรรพเพญผ ภิวัฒน๒๑
๏ เจรอญศีลสัตย์วัตะจรรยา นิรมหิฉะและปรา
รพภจินดา ประโยชน์สนอง
๏ สมเดจ์ไทธเรศผู้ครอง ภพมหิดลปอง
สวามิภักดิ์คลอง กระตัญญู
๏ กัตเวทีธรรมเชอดชู สุจริตนิศทู
รยศในภู วนัดไตร
๏ กอปกิจโดยราชอฌาไศรย บพหิพจนไท
ตรัสคดีไข แลส่งงสาร
๏ เหตุ์แจ้งแสดงเหตุ์รหัษการย์ กลวิวิธฤราญ
ราชบรรหาร ก็เสรจ์สม
๏ ทุกสิ่งสฤทธิหัทยารมณ์ มกุฎิภพอุดม
เดชชื่นชม จะบำนาน
๏ ภิญโยยศศักดิ์ศฤงฆาร อิศิรียบริวาร
วัฒนาการ ประกอปผล
๏ จงแจ้งจิตรจอมธราดล ธจะตริะยุบลกล
ใดนุกูลยล ประพฤทธิ์ตาม
๏ ห่อนขัดขืนแขงและแข่งความ วิยกลหะบงาม
ควรจะคร้ามขาม พระอาชา
๏ ยำเยงเกรงราชโทษา อสทิสบรมา
นุษยเจรจา ประดุจใจ
๏ พึงดูรู้อัทยาไท กุธนะภิรติไฉน
เสนอนุสนฑ์ไข ก็ภอควร
๏ อย่าแถลงแห่งวัจนลามลวน นฤบดิอดิศวร
พึงจะเสงี่ยมสงวน วจีตน
๏ อรรถ์แสดงแห่งเหตุ์พิเศศผล นิกรวิธุรชน
เชอญประกอปกล ประกาศสาร
๏ รงงสรรค์ฉันทพากยโบราณ บุนะรจนวิถาร
สัทธราขนาน ณะนามกร ๚ะ ๛

 

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ