ฉันท์มาตราพฤติ

๏ มาตราพฤติพากย์อ้าง อรรถา แถลงเอย
จตุพิธพรรณาจา ฤกแจ้ง
เฉกฉลองบทมูลิกา กรราช
นฤเบศร์เกศกระษัตริย์แส้ง สั่งให้สรรค์สาร
  1. ๑. จารึกติดไว้ที่เสาพเนกประตูเข้าพระระเบียงชั้นนอกทั้ง ๔ ทิศ ศิลาจารึกยังมีครบ

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ