คำนำ

การจัดงาน “วันกรมสมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรส” วันที่ ๙ - ๑๐ - ๑๑ ธันวาคม ของทุกปี วัดพระเชตุพนร่วมกับชุมนุมภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อเป็นการประกาศพระเกียรติคุณสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส ผู้ทรงเป็นรัตนกวีของชาติ ทรงได้รับการยกย่องจากองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) ให้เป็นบุคคลผู้มีผลงานดีเด่นด้านวัฒนธรรม เมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๓

ในปีนี้คณะสงฆ์วัดพระเชตุพนได้จัดพิมพ์ “ฉันท์วรรณพฤติและมาตราพฤติ” เพื่อเป็นธรรมบรรณาการ

ในการจัดพิมพ์ครั้งนี้ดำเนินความตามแผ่นศิลาจารึกวัดพระเชตุพนเป็นหลัก เทียบเคียงกับฉบับพิมพ์ และนำเอกสารตัวเขียน ฉันท์วรรณพฤติ สมุดไทยดำ เส้นหรดาล เลขที่ ๓๐๔, ๓๐๕ และฉันท์มาตราพฤติ สมุดไทยดำ เส้นหรดาล เลขที่ ๒๙๕ มาพิมพ์ไว้ด้วย รองศาสตราจารย์ ดร. ศานติ ภักดีคำ ช่วยตรวจสอบอักษรขอม รองศาสตราจารย์ ดร. เสาวณิต วิงวอน และนิสิตปริญญาโท ภาควิชาวรรณคดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตรวจทานเอกสารตัวเขียนและจัดทำต้นฉบับสำหรับพิมพ์ เพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้สนใจศึกษา

ขออนุโมทนาคณะกรรมการจัดงานทุกท่านที่ได้เสียสละกำลังกาย กำลังสติปัญญา ช่วยให้งานนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ขอจงมีความสุขความเจริญโดยทั่วกัน และขอกุศลผลบุญนี้จงสำเร็จแด่สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส และอดีตเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนทุกพระองค์ ทุกองค์ รวมทั้งสรรพสัตว์ทั้งหลายในสากลจักรวาล จงมีส่วนแห่งผลบุญนี้โดยทั่วกันเทอญ

(พระเทพวีราภรณ์)

เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ