๒๓. ชื่อทุตะวิลัมพิตะมาลาฉันท์

 
น.
ภ.
ภ.
ร.
 
๒๓ ทุ วิ ลมฺ พิ มา ภา รา

บาทหนึ่ง ๑๒ อักษร ๒ กลอน เปนบาทหนึ่ง ๒ บาทเปนบทหนึ่ง ชื่อทุตะวิลัมพิตะมาลาฉันท์ ดั่งนี้ ๚ะ ๛

(สัตรี ๒๐ จำพวก)

๏ ชินกถาคณน วนิดาประมา๑๒
พฤศติเพธพิศฎา อดิเรกภิปรา๑๒
๏ บิดุพิทักษบมี ชนนีก็วาย
ชนมหนึ่งบิดุมลาย ชิวมาตุยัง
๏ อนุชหนึ่งบิดุเรศ และชเนคดิทงง
อุภยอยู่ก็รวัง นิจกาลบขาด
๏ พณิตหนึ่งนิรมา ดุบิดาพินาศ
ตระกุลภาติกชาติ์ บริบาลก็มี
๏ อนุชโคตรพิทัก ษและภัคคินี
ประยุรญาติและชี บริรักษก็หลาย
๏ สริอนงค์คณะอัษ ฎและจัดธิบาย
บุรุษะลักรติหมาย ลหุบาปประมาณ
๏ วนิตหนึ่งกุลสอง สหพร้องสมาน
พจนุญาตประติญาณ จะประกอปวิวาห์
๏ อนุชหนึ่งขติเยศ วรเชษฐประชา
สฤษดิทัณฑะอณา ธก็หวงก็ห้าม
๏ พณิตหนึ่งธนะกิต และสนิจก็ตาม
กระมลสัณฐวกาม คณนาก็สอง
๏ คฤหุประโภคะปฏา บริจาคะปอง
ภิรติอีกคณะผอง กุลพงษ์ประสาตร
๏ บุรุษะรับครุภา รศิราก็ปราศ
และภติกานุชทาษ ภิริยาพงา
๏ วณิตเชลยและมหุติ์ อรนุชคณา
สมรเสน่หสมา คมะครู่ก็ครอง
๏ ผิวะและจะนับคณะหญิง ทศยิ่งก็สอง
บุรุษะเสวนปอง อธิโทษก็หนัก
๏ วิธุรชาติชนร้าง บมิรางจะรัก
กุศลกรรมบถจัก บริสุทธ์สุภา
๏ กลประกาสิตนาม กรตามบุรา
ทุตะวิลัมพิตะมา ลวิจิตรฉันท์
๏ ธิรวิจารณลักษ ณอดักก็ครัน
ครุกะจิตรนิพัน ธบง่ายบงาม ๚ะ ๛

 

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ