ฉันท์วรรณพฤติ

๏ โสลกฉันท์วรรณพฤติพร้อง ปรากฏ โลกย์เฮย
ปัญญาศอย่างกลบท แบบไว้
กรมนุชิตชิโนรส รจเรข ไว้แฮ
เฉลิมพระเกียรติยศไท้ ธเรศร์เจ้าจอมสยาม
๏ เบื้องบรรลุศักราชหมาย พันสองร้อยปลาย คือเศษจตุรพรรษา
๏ พยัคฆสังวัจฉรจัตวา ศกสาวณะมา สะสุกกะปักข์ปัญจมี
๏ ชีวะวารกาลไท้ธรณี ศวรเกศธเรศตรี อโยทธยาสยามินทร์
๏ โองการสารสั่งโดยจิน ดาราชนฤบดินทร์ ผดุงกระวีวรกิจ
๏ แด่กรมไกรสรวิชิต อาราธน์รังสฤษ ฏิฉันทพากย์หลากพจน์
๏ ตูผู้ผนวชเสนอนามยศ กรมนุชิตชิโนรส รจิตประดิษฐ์แสดงสาร
๏ พฤตโตไทยฉันทดำนาน แปลเปลี่ยนโวหาร มคธคัมภีร์ภาษา
๏ แปลเปนสยามพากย์พจนา ต่อเดอมโบรา ณะแบบบัญญัติฉัฏฐฉันท์
๏ ขอประณามไตรรัตน์ขจัดกัน จัญไรไภยัน ตรายบำราศอาตมา
๏ จักเริ่มรจเรขกถา วรรณพฤติคณนา กำหนดบัญญาศอย่างถกล
๏ อีกมาตราพฤติเพียรนิพนธ์ อัษฎาพิธดล ตำหรับแต่ปางไป่มี
๏ สฤษฎิไว้ในโลกเฉลิมศรี อยุทธเยศธานี ทำนุกพระเกียรติกระษัตรา
๏ จงยืนอยู่ชั่วกัลปา วสานสืบสา ธุชนเชี่ยวเฉลียวเชลง
๏ ต้งงต้นตนุมัชฌาเลบง เท่าถึงพฤติเพลง คือวิสิโลกโสลกขาน
๏ เลือกสรรค์อรรถธรรโมฬาร ล้วนลักษณุประการ ประกอบยุบลกลแถลง ๚ะ ๛
  1. ๑. จารึกติดไว้ที่เสาพระระเบียงพระอุโบสถชั้นในจารึกยังอยู่ครบ

 

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ