๓๔. ชื่อปหาสินีฉันท์

 
ม.
น.
ช.
ร.
ครุ
 
๓๔ มฺนา ชฺรา โค ติ ติปฺ หา สิ นี สา

บาทหนึ่ง ๑๓ อักษร สองกลอนเปนบาทหนึ่ง ๒ บาทเปนบทหนึ่ง แลมียติคือขาดคำลงในที่ ๓ ที่ ๑๐ อักษร ชื่อปหาสินีฉันท์ ดั่งนี้ ๚ะ ๛

(แก้จตุตถคาถามงคล ๔ ประการ)

๏ จักเสนออรรถวรวจน หิตาอธึกแถล๑๓
มงคลเหตุ์วิวัฒนะแจ ประจักประเจอศผ๑๓
๏ ไพรบุลย์ศุขอดุลย์ดิเรก อเนกประโยชน์ยล
เจรอญศรีสวัสดิ์วรวุฒิดล ประโยชน์ณะโลกา
๏ คือบำบวงบิดุชนนี และมีคุณาปรา
กฎิ์ในโลกย์มหิดลธรา ฤเทียบฤเทียมทัน
๏ พึงก่อกอปกิจอุปถาน ภิบาลพิบุลย์จรร
ยายิ่งสิ่งอุปบริภัณ ฑโภคก็ท้งงผอง
๏ นวดฟั้นคั้นสริรพยพ และนบนมัสปอง
เปนบุพพาอภิคุรุสนอง คุณาพิเศศสมาน
๏ เสมอพรหมเมศมหิศรสัตว ก็จัดพระคุณปาน
ใดจักเปรียบก็จะบมิทาน มิเท่ามิถึงสอง
๏ เพรอศพร้อมพรหมจตุรวิหาร อุฬารธิการกรอง
เมตตาธฤกกรุณะก็ครอง อุเบกข์มุทีตา
๏ หนึ่งพึงจิตรอนุเคราะหบุตร และนุชพงาผา
สุกสักการอุปกรณา นุภัณฑ์ก็ปันปูน
๏ สั่งสอนสรรพ์กุศลวิธาน ประหานอธรรมสูญ
สิ่งบาปห่อนอนุกุละภูล ภิรมย์บกอปการย์
๏ เบื้องบำเพญภรภิริยา หิตาพิสุทธสาร
ทวยเทพย์ทั่วอมรพิมาน จะนบประนมเนือง
๏ หนึ่งตนชนณะคฤหนิวาศ นิราศนิรัตถเปลือง
เกสัชขจัดวิริยก็เรือง กระมลก็เบิกบาน
๏ กอปอาชีพย์สุธนฤอา กุลาทุกิจการย์
บาปแสวงธรรมสุจริตะสาร กสิวณิชกรรม์
๏ เปนมงคลคุณะก็ประเสรอฐ และเกอดณะปัจจุบัน
บราภพห่อนจะวิกลสรร พศุขก็สมบูรรณ
๏ ครบสี่สิ่งศุภจริยา มหาพิบูลย์ภูล
เพ่อมผลเจรอญศิริบมิสูญ กุศลพิเศศแสดง
๏ ฉันท์นี้นามกรรจนา ปหาสินีแถลง
เสนอนาเนกคณะธิรแจง ประจักยุบลกล ๚ะ ๛

 

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ