๒๔. ชื่อปุฏะฉันท์

 
น.
น.
ม.
ย.
 
๒๔ สุ ยุ วิ ตี นา มฺยา ปุ โฏ ยํ

บาทหนึ่ง ๑๒ อักษร ๒ กลอนเปนบาทหนึ่ง ๒ บาทเปนบทหนึ่ง แลมียติคือขาดคำลงในที่ ๔ ที่ ๘ อักษร ชื่อปุฏะฉันท์ ดั่งนี้ ๚ะ ๛

(เว้นมุสาวาทมีองค์ ๔)

๏ จะรจนกุศลาธรร กรรมบถตา๑๒
ชินวรธก็เสนอควา โทษทุภาษิ๑๒
๏ อตถะทุกลมรรษา พาละจิตรคิด
อกุศลทุจริตมิจ ฉากถาแถลง
๏ จตุวิธทุฐองคา ทารุณาแสดง
ทุผลก็พิปลาศแสลง ลามกากำม์
๏ วิปริตะตถะอาสัตย์ วัตถุเทจ์ทำ
สุจริตะบมิสมสำ ฤทธิถ่องธรรม์
๏ กระมลก็ริะตริะตรองตฤก นึกจะแผกผรร
พจนนิคุณะรำพรรณ์ พร้องบคงตรง
๏ วิริยและยุตะพรอกพร่ำ คำก็คดคง
กลดุจมนะจำนง นึกจะอ้างพราง
๏ นรชนบรได้สดับ ศับทห่อนขนาง
สทหนะบมิรางหมาง จิตรกังขา
๏ จตุพิธสริถ้วนองค์ คงณะพุทธภา
ษิตะครุทุมุษาวา จกวจีกรรม์
๏ คณะสุรวิธุราชาติ ปราศจากวัญ
จนะกถะวิวิธาสรรพ์ โทษะท้งงผอง
๏ สุจริตะผลภิญโย โสภณาสนอง
วิบุลยคุณะในคลอง กรรมบถเจรอญ
๏ อิธภพกิติเลื่องหล้า สาธุสรรเสรอญ
บรภพคติดำเนอร แหล่งสุลาไลย
๏ จะภิรมย์ทิพย์สมบัติ วัฒนาไอ
ศุริยก็ศุขเกษมไกษย์ ทุกขพาธา
๏ กลบทบุพรงงสรรค์ ฉันทนามา
ปุฏะวุติวรวากยา ยากจะจำนอง
๏ เพราะฤบมิเสนาะหเน่งนึก ตฤกก็เหลือตรอง
ดุจวิจิและคนองฟอง ฟัดณะฝ่งงฟงง
๏ สติธิติวิริเยศหย่อน อ่อนบรางรงง
สฤษดิบมิสมหวัง วัจนาทแสดง
๏ สุรพลพิริยาญาณ หาญก็อาจแถลง
ระบุะบทรจนาแจง แจ้งประจักกล ๚ะ ๛

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ