๓. ชื่อจิตรปทาฉันท์

 
ภ.
ภ.
ครุ
 
จิ ตฺร ทา ทิ ภา คา

บาทหนึ่ง ๘ อักษร สี่บาทเปนบทหนึ่ง ชื่อจิตรปทาฉันท์ ดั่งนี้ ๚ะ ๛

(เหตุฉิบหาย ๖ ประการ)

๏ ปราชประฎิ​บัติ วรอรรถ​หมาย
เหตุอุ​บาย ศุขะวัฒ​นา
เจรอญศิริ​ยศ บริวา​รา
เว้นกิจะ​ทา รุณะอา​ธรรม์
๏ โทษะฉะพิธ พิปริตผล
อย่าตริะริะกล ผรุสาสรรพ์
ดื่มรศปา นะสุราอัน
ชื่อชลจัณฑ์ ดุะมะเมามน
๏ เมระยะบาน คณะพาลพ้อง
พึงมละปอง บมิเปนตน
สรรพประหมาท พิปลาศยล
โภคะจะดล ขยะประไลย
๏ อย่าจรลี ณะวิถีตรอก
ยามรติออก ขณะดับไถง
เหตุอุบาท จะพินาศไภย
เอกะและไคล อริะโรมรัน
๏ อย่าทฤษนา สะมะชาการย์
ทุกกิจะงาน มหุศพสรรพ์
โมหพิกล บมิยลธรรม์
โทษะอนรรต์ ภยพึงเยง
๏ อย่าริะตริะปอง จะคนองเล่น
สนุกนิบเหน คุณะนักเลง
ล้วนจะพินาศ ธนะจงเกรง
โพ้นภพเพรง นิรสรรเสรอญ
๏ อย่าปณิธาน จะสมานจิตร
ลามกะมิตร ทุจริตเจรอญ
ยามศุขะสนิจ บมิห่างเหืน
ทุกขะละเมืน สละตนหนี
๏ อนึ่งตริะประโยชน์ กิจะโหดคร้าน
แห่งธุระงาน คฤหะอันมี
พึงเสาะสะสม ธนะราษี
โดยอธิพี ริยะจรรยา
๏ เหตุพินาศ อนุสาศน์แสดง
ฉัพพิธะแจง นรปรีชา
เชอญมละโทษ ดุจพรรณา
จักยศถา วรสวัสดี
๏ ฉันทภิปราย อธิบายบท
คามภิรพจน์ ศุภสารศรี
จิตระปทา พฤดินามมี
จินตกระวี ริะนิพนธ์แถลง ๚ะ ๛

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ