๓๗. ชื่อปหรณะกุลิกาฉันท์

 
น.
น.
ภ.
น.
ลหุ ครุ
 
๓๗ ติปฺ ลิ กา

บาทหนึ่ง ๑๔ อักษร สองกลอนเปนบาทหนึ่ง ๒ บาทเปนบทหนึ่ง ชื่อปหรณะกุลิกาฉันท์ ดั่งนี้ ๚ะ ๛

(แก้สัตตมคาถามงคล ๕ ประการ)

๏ ขษณจะรจน บวรวฒนะแถล๑๔
วิบุลย์พจนแจ สุจริตะหิตม๑๔
๏ คลคุณะสริเบญ จวิธกุศลสง
เคราะหวุฒิยุติอง คอธิกจริยา
๏ ครุกิจะประฏิบัติ รตนตยวรา
ชนกะชนนิภา ตุตระกุลธิบดี
๏ พฤฒิคุรุอุปฌา อุภยกรชุลี
นมสกระมลปรี ดิภิมตอภิรมย์
๏ ศุภผลคุณะเคา รพยจะศุขสม
สุคติศิริอุดม ทิพย์ยศบริบูรรณ
๏ ผิวะมนุษยอุบัติ วรอุติจสกูล
อภิขติยประยูร อิศิริยมหิมา
๏ กลนิจวุติตน ก็ถกลคณะปรา
กฎินพพิธมา นะนิหตะหฤไทย
๏ วิยพฤศภพิสาณ ดลภิชนะอุไภย
คณะบรชนใด อปิยะก็บมิมี
๏ จะอภิรติมนัศ กรุณะมุทิตะปี
ยอนุคหและนี รทุษนะภยพาน
๏ กลมละมหิฉะจิตร อลุทะกระมลมาน
อปิฉะวิตกะลาญ อกุศลอสธรรม์
๏ บมิริอตฤฉะโลภ หฤทยก็ตริะสัน
ตุฐิกรณนิรัน ดรสุธนฤมล
๏ กลประพฤทธิกตัญ ญุวุฒิสุจิตระกล
นิรทุฐนรชน บุพคุณะอุปการ
๏ ก็อนุสรคนึง ประฏิคุณะอภิมาน
ยุติดลชิวลาญ ก็บมิมละสติหวัง
๏ กลสวนสธรรม สุคตะพจนฟงง
อภิมุทนบกัง ชนุกุลกิจคง
๏ คณนะบวรเบญ จะวิบุลยสุมง
คลภพทวิธรง ศิริศุขวฒนา
๏ กลบทคณะฉัน ทคดิบุรกถา
ปหรณะกลิกา ก็รจิตะพฤตินาม ๚ะ ๛

 

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ