๔. ชื่อวิชชุมมาลาฉันท์

 
ม.
ม.
ครุ
 
โม โม โค โค วิชฺ ชุมฺ มา ลา

บาทหนึ่ง ๘ อักษร สี่บาทเปนบทหนึ่ง ชื่อวิชชุมมาลาฉันท์ ดั่งนี้ ๚ะ ๛

(โทษเสพย์สุรา ๖ ประการ)

๏ โทษเสพย์ไชยบาน บรรเทาเหตุหก
สัพพัญญูยก จำแนกแจกแจง
แต่เวไนยชาติ อวยสาศน์สำแดง
หลากหลายร้ายแรง ปรากฎิโลกา
๏ คือสูญสีนทรัพย์ ย่อยยับบรรไลย
เพื่อน้อมนำไป เสียค่าซื้อหา
ผิ้วเว้นฤๅเสบย คุ้นเคยอาตมา
ขาดสักเวลา ห่อนศุขเกษมสานต์
๏ หนึ่งจักวัฒนา กัลหาเหตุร้าย
เกรี้ยวกราดมาดหมาย อุกคลุกรุกราญ
ตีต่อยถ้อยเถียง แซร่เสียงแข่งฃาน
ขุ่นเคืองเรื่องพาล เพื่อฤทธิ์เมามัว
๏ หนึ่งเกอดโรคา นานาพยาธิไภย
สบสรรพรรณ์ไข้ กายสั่นหวั่นหัว
บางบวมบางซรูบ แผกรูปผิดตัว
เพื่อผลคนชั่ว กลั้วกล้ำน้ำเมา
๏ หนึ่งเกอดดำเนียล บ่นเบียนยินร้าย
ชุมชนหญิงชาย ว่าชาติโฉดเฉา
มาทมีศักดิ์ยศ ย่อมลดหย่อนเยา
ทั่วผู้ดูเบา มากหมิ่นถิ่นชา
๏ หนึ่งปราศจากอาย เว้นกายสังวร
กอปกิจใดห่อน เกลียดกลัวนินทา
การย์ไปควรทำ ก่อกรรมนานา
เชื่องบาปหยาบช้า เฉกชาติเดียรฉาน
๏ หนึ่งเสื่อมปรีชา ปัญญาทุพล
ห่อนเหนเหตุผล ผิดชอบกอปการย์
ฤๅรู้บาปบุญ โทษคุณแก่นสาร
โมหันท์บันดาล มืดมิดปิดงำ
๏ โทษาลามก เหตุหกบรรหาร
แห่งเสพย์มัชบาน ปวงปราชจงจำ
เสื่อมศีลเสื่อมทรัพย์ อัปรภาคมากกำม์
วายชนม์ผลนำ ดลเหลาแหล่งอบาย
๏ เหี้ยมนั้นบัณฑิตย์ พินิจเหนโทษ
อย่าเปรมปราโมท ในเหตุฉิบหาย
ยลอานิสงษ์ องค์ศีลบรรยาย
คือกิจบังวาย ว่างเสพย์สุราบาน
๏ ฉันท์นี้บงงคับ โดยฉบัพคาถา
วิชชุมมาลา แถลงแจ้งนามขนาน
แปลเปลี่ยนเขียนความ สยามพากย์พิศฎาร
ผู้ปรีชาชาญ ชอบรู้ดูกลอน๚ะ ๛

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ