๖. ชื่อหละมุขีฉันท์

 
ร.
น.
ส.
 
รา สา ทิ มุ ขี

บาทหนึ่ง ๙ อักษร สองบาทเปนบทหนึ่ง ชื่อหละมุขีฉันท์ ดั่งนี้ ๚ะ ๛

(โทษดูการมหรศพ ๖ ประการ)

๏ โทษจรัลณะมหุศพย ตรัสนุสนฑ์กลฉฐะพิธ
๏ คืออเนกนุกิจสมชา หนึ่งสวนาคิตะวทิตะขาน
๏ หนึ่งสดับดุริยวิธการย์ เป่าผสารสรมุษิตะแสดง
๏ หนึ่งและฟังพหิพจนะแถลง วัตถุแจงนิรชินะกถา
๏ หนึ่งสดับวิณะและรมณา ศับทอาทิมธุรประโคม
๏ หนึ่งและฟังปหรณะคโครม เภริโหมมหรธึกะสนั่น
๏ ปราศจากคุณะหิตะมหรรต์ โทษอนรรต์นิริยภยผล
๏ ปัจจุบันนฤคุณะก็ยล ทรัพยดลขยวิจลลาญ
๏ คือจะเปลืองปละสละธนสาร เหตุการย์กยะบุษปคนธ์
๏ เครื่องวิเลปนะสุจิวิมล อ่าสกนธ์ขจรรศฉม
๏ หนึ่งจะเสื่อมธนะวุฒิอุดม เหตุ์สะสมวรวิวิธพัทธ์
๏ หนึ่งจะเปลืองธนะศิริพิบัติ เหตุจัดรศวิวิธโภชน์
๏ หนึ่งจะเปลืองธนะวิธประโยชน์ เหตุ์ประโมทมหุศวททาน
๏ หนึ่งจะป่วยกิจคฤหสถาน สรรพการย์ก็จะบมิกระทำ
๏ หนึ่งผิวะหญิงจะทฤษนรบำ คืนณดำบละคฤหวิกาล
๏ ผัวจะหึงษจะผรุสะขาน จักประหารภยประทุฐะทัณฑ์
๏ โทษประการะฉะพิธก็หัน ปัจจุบันประดุจบริยาย
๏ เบื้องอนาคตภพอบาย ภูมิหมายธุวทุคติคลา
๏ ปราชมละเหตุ์ทฤษนสวนา แห่งมหามหุศวตระการ
๏ ห่อนจะเหนคุณะวิบุลย์สาร สรรพพาลพิปริตะคดี
๏ ฉันทพากยะหละมุขี นามกระวีวจนะก็ประกาศ
๏ เปนฉบัพคณะวิธุรชาติ โดยนุสาศนบทวิถาร ๚ะ ๛

 

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ