๒๒. ชื่อโตฏกฉันท์

 
ส.
ส.
ส.
ส.
 
๒๒ อิ โต มมฺ พุ ธิ เส หิ มิ ตํ

บาทหนึ่ง ๑๒ อักษร สองกลอนเปนบาทหนึ่ง ๒ บาทเปนบทหนึ่ง ชื่อโตฏกฉันท์ ดั่งนี้ ๚ะ ๛

(เว้นกาเมสุมิจฉาจารมีองค์ ๔)

๏ ขษณะนี้จะภิปรา อธิบายณะวิ๑๒ธี
ทุฐกามคดี กลมิจฉะอธรร๑๒ม์
๏ ก็ประกอปจดุรง คและคงครุกรรม์
อติโทษมหรร ตประเภททุจริต
๏ กลหนึ่งพณิดา ดลถานะสถิตย์
อคมานิยกิจ ก็บควรอภิโมทน์
๏ กลหนึ่งมนะสา ธรกามะประโยชน์
ศุขเสวนโอช รศราคฤดี
๏ กลหนึ่งวิริเยศ ยุติเหตุวิธี
รติโมหกระลี กิจเสพย์อสธรรม
๏ กลหนึ่งทวิมรรค ก็ประจักประฏิสัม
ผศะผาสุกกรรม และกระกัดิภิรมย์
๏ จตุเพธประกอป กลชอบบทสม
มุตินามะนิยม ยุติกามะมิฉา
๏ ผิบครบก็บนับ บมิปรับทุฐกา
มประโยคอนา จะระโทษมิฉะธรรม์
๏ นรเนกธิรา นฤสาธรสัณ
ฐวจิตร์ประฎิพรร ธอนงคพงา
๏ อคมานิยถาน ก็ประมาณะพิศา
อรนุชทวา ทศโทษมหรรต์
๏ ละหุบาปะและเพลา ยุพเยาว์อัฐะพรรค์
บมิทารุณทัณ ฑวิบากะก็บาง
๏ จะวิสัชนะสาร พิศฎารคณะนาง
สริวีศติวาง อดิเรกคณนา
๏ บทเบื้องบรภาคย์ วรวากยกถา
สุรชาติธิรา ชนชอบทฤษฎี
๏ คุรุสมมุติโต ฏกโสภณปรี
ดิมนัศกระวี วิยชวนวจนา
๏ กลฉันทนิเทศ ก็พิเศศสุภา
ษิตสุนธรปรา มุทจิตรวิจารณ์ ๚ะ ๛

 

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ