๔๘. ชื่ออีทิสังฉันท์

 
ร.
ช.
ร.
ช.
ร.
ช.
ครุ
 
๔๘ วุตฺ มี ทิ สนฺ ตุ นา โต ชา ชา ชา รู หู

ละหุปลายบาท นับเปนครุ บาทหนึ่ง ๒๐ อักษร สามกลอนเปนบาทหนึ่ง แลบาทหนึ่งเปนบทหนึ่ง ชื่ออีทิสังฉันท์ ดังนี้ ๚ะ ๛

(ราชวสดิวัตร)

๏ เสวกาอุสาหกรรมกา ประกอปณะวัตบรรยา นุสาศน์สา๒๐
๏ ทราบสไมยเหตุโดยประมาณ อดิตอนาคตานุญาณ ขจ่างใจ
๏ ชอบและผิดพินิจตระหนักฤไทย มละบาปะธรรมะโทษไภย ก็เว้นหวัง
๏ จงอุสาหราชกิจรวงง จะตื่นก็ก่อนจะนอนก็หลัง กระษัตรี
๏ คอยสดับและรับพระเสาวนี จะใช้จะส่งงยุบลคดี ประการใด
๏ พึงประพฤทธิ์โดยพระราชฤไทย บขัดบข้องบคลาศบไคล จะหลีกตน
๏ ห่อนประหมาทณะราชการย์ก็ขวน ประดุจด่งงธส่งงก็ดล ประสงค์สฤทธิ์
๏ หนึ่งผิวะเคหตนสกนธกิจ จะแจงจะจัดก็จงพินิจ บหน่ายงาน
๏ จรณะไร่คระไลย์ณะนาและลาน ประเทศพฤศภสถิตย์สถาน บวางวาย
๏ พึงประเมอลณะธัญชาติหมาย ก็ถูกก็ถ้วนประมวญฤคลาย ฤคลาศคง
๏ ตวงณะยุ้งและหุงก็ภอประสงค์ อเนกนราคณาณะวง นิวาศถาน
๏ ควรประโยชนโภชนภักษ์ประมาณ บเสียบสูญบเหลือบลาญ ณะตัณฑุลา
๏ หนึ่งอนุชและบุตรพันธุภา คิไณยแม้ประพฤทธิทา รุณากรรม์
๏ ไปประกอปณะศิลสัตยสรรพ บควรสถิตยถานะอัน อุดมศักดิ์
๏ ควรมละคือบให้จะพึ่งจะพัก บชอบจะชุบจะเลี้ยงจะรัก จะอุปถำ
๏ เหตุอันธพาลและพึงจะนำ นิราศนิวาศนควรกระทำ ขจัดจาก
๏ ปานประหนึ่งกระลึงคะราและซาก อศรภะเท้งและทอดและลาก สุสานสวง
๏ ห่อนจะให้คระไลย์ณะคามณะคลวง ก็ปรามก็ห้ามก็แหนก็หวง บทฤษนา
๏ ยังประจาระทาษประสาตรปฏา และโภชนภักษภอภุดา ก็ขับไคล
๏ แม้วชนทุพลชาติใด ประเสรอฐณะสัตยศิลไพ รุญาณยงค์
๏ อีกอุสาหภาพและอาจธรง อิศีริยาธิยศคง ก็มอบหมาย
๏ ฉันทสรรคนามะตามธิบาย วิธีณะอีทิสังภิปราย ประกาศกล ๚ะ ๛

 

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ