๒. ชื่อกุมาระลฬิตาฉันท์

 
ช.
ส.
ครุ
 
กุ มา ฬิ ตา ชฺสฺคา

บาทหนึ่ง ๗ อักษร สี่บาทเปนบทหนึ่ง ชื่อกุมาระลฬิตาฉันท์ ดังนี้ ๚ะ ๛

(ภิริยาดี ๔ จำพวก)

๏ อนึ่งอนุชมี​จิตร สนิจกรุณะเปรม​ปรี
ดิสวามิมะนะภัก​ดี ภิบาลบมิอนา​ทร
๏ ประเล่หชนนีเสน่ หบุตรปิยเสมอสมร
ชเนตติสมะนามกร ประกาศอธิกะคุณณา
๏ อนึ่งอนุชอายกำม์ กระทำมฤธุจรรยา
บหยาบบมิอหังกา รเคารพยสวามี
๏ ประหนึ่งกนิฐอำรุง ผดุงณะกตเวที
ประกาสิตะภคีนี สมาสมรสมัคสมาน
๏ อนึ่งอนุชร่วมศุข และทุกขบมิร้าวราญ
ประเล่หมิตรสันดาน แลซื่อและสัตยภรรดา
๏ ประกาศสุคตวาที สขีสะมะภิรียา
ประเสรอฐคุณะอุฬารา ธิการะผลแหลหลาย
๏ อนึ่งอนุชเยงยำ กระทำประพฤธิต่ำกาย
สวามิศรหนึ่งนาย บนึกประทุฐะโทษา
๏ จะโกรธและจะประกอปโพย จะโบยแลบริภาษนา
บตอบและบมิโกรธา ธิวาศน์ฤทยภักดี
๏ มุนินทรธแสดงคุณ วิบุลย์บวรนารี
ธเรียกวณิตะทาษี สมาสมรชายา
๏ อนึ่งค์อนุชท้งงสี่ ชิวีมรณะคลาศคลา
คระไลยสุคติโลกา ภิรมย์ทิพยไอศวรรย์
๏ นิพนธ์พจนสมยา กุมาระละฬิตาฉันท์
ธิบายบทฉบัพบรรพ์ ประกาศนิกรเมธา ๚ะ ๛

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ