๔๐. ชื่อปภัททกะฉันท์

 
น.
ช.
ภ.
ช.
ร.
 
๔๐ ติ ชา ชา หิ ตา ภทฺ กํ

บาทหนึ่ง สิบห้าอักษร ๓ กลอนเปนบาทหนึ่ง แลบาทหนึ่ง เปนบทหนึ่ง ชื่อปภัททกะฉันท์ ดั่งนี้ ๚ะ ๛

(แก้ทศมคาถามงคล ๔ ประการ)

๏ จะขจิตะสารนุสนฑ์ ศุภยุบ วิฐารกถ๑๕
๏ วรหิตมงคลา จตุพิธา นิเทศธิบาย
๏ วิบุลยคุณก็หลาย บทภิปราย อเนกอนรรต์
๏ อฐะวิธโลกธรรม์ ผุฐะก็ผัน ทนากระมล
๏ ผิวะยศและมาลุะดล มนะวิจล ก็เปรมก็ปรี
๏ ผิวะและนิรยศก็มี ทุมนะพี กลามุขา
๏ ผิวะและลุะดิเรกลา ภหทยา ก็ชื่นก็ชม
๏ ผิวะบมิลุะลาภสม ฤทยกรม อดูรวิการ
๏ ผิวะสุตะปสังษะสาร กระมลบาน ประมุทมโน
๏ ผิวะครหะสดับก็โท มนัศโก ธนาคนึง
๏ ผิวะและศุขบันลุะถึง หทยพึง กระเษมฤดี
๏ ผิวะและกิจทุกขมี วิตกะทวี ก็เทวศกระสรรต์
๏ นิรอฐโลกธรรม์ ธอรหรร ตจิตร์ขจัด
๏ อริยมนาภิวัฒน์ วรสวัส ดิมงคเลศ
๏ อวิละปะโศกเหตุ หิตะวิเศศ สุมงคลา
๏ วิรชะลุภาทุษา มุหประกา รเภทไตร
๏ วิรหิตะโยคะไกษย์ จตุรไภย พิบัติผล
๏ นิรบุนะขันธดล บประฎิสน ทสืบมรา
๏ สุวุติปภัทธกา รจิตะนา มกรประกาศ
๏ บทคณะฉันทสาตร นิกรปราช ประพฤทธิเพียร
๏ พจนพิจิตรเรียน อลสะเนียร มโนวิจารณ์
๏ วิบุลยปรีชญาณ พละจะชาญ ฉลาดนิพนธ์ ๚ะ ๛

 

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ