๓๘. ชื่อวสันตดิลกฉันท์

 
ต.
ภ.
ช.
ช.
ครุ
 
๓๘ วุตฺ ตา สนฺ ติ กา ชา คา โค

บาทหนึ่ง ๑๔ อักษร สองกลอนเปนบาทหนึ่ง สองบาทเปนบทหนึ่ง ชื่อวสันตดิลกฉันท์ ดั่งนี้ ๚ะ ๛

(แก้อัฏฐมคาถามงคล ๔ ประการ)

๏ เสนออรรถพิพัทธศุภม คลลักษณ์ประจักควา๑๔
ครบสี่และมียุบลตา ชินราชประกาศแสด๑๔
๏ ขันตีก็นีรมนะโทษ ฤพิโรธร้ายแรง
ออมอดทุพจน์ผรุษแถลง ก็บตอบบต่อคำ
๏ หนึ่งสดับและรับรศนุสาศน์ คณะปราชเยงยำ
สอนง่ายบหมายวิตกทำ ทฤฐิมานะอาการ
๏ หนึ่งทัศนาสมณเพศ ก็พิเศศกุศลสาร
เสวอยผลวิมลวิมุติญาณ วิยอุลลุกาสกุณ
๏ หนึ่งสนทนาวินยอรรถ บรมรรถสูตร์สุน
ธราธรรมคำภิรพิบุลย์ ยุติกาลเวลา
๏ เรืองรุ่งผดุงสติถกล พลภาพปรีชา
เฉลียวเลอศประเสรอฐคุณวรา ธิกญาณยิ่งยง
๏ ล้วนสิ่งสวัสดิ์วฒนถา วรสาธุชนประสงค์
สิ่งสี่คดีอุดมมง คลถ้วนประมวญหมาย
๏ ปวงปราชและอาจประฏิบัดิ ดุจวัจนบรรยาย
จักเจรอญคุณานุหิตหลาย อิธโลกยภูลผล
๏ ภพหน้าอนาคตจะเสรจ์ กิจเผด็จเกลศดล
ด้วยเดชวิบากวิบุลย์ยล ศิวโมกข์มไหศวรรย์
๏ พากย์นี้กระวีบุรพแสดง กลแต่งฉบัพฉันท์
เสนอนามกรวรวสัน ตติหลกบรรหาร
๏ แสร้งซ้ำและร่ำพจนิพนธ์ บทกลบุราณมาน
ฉลองบาทบดีศรภิบาล ภพเผ้าไผทไท ๚ะ ๛

 

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ