๕๐. ชื่อภัทกะฉันท์

 
ภ.
ร.
น.
ร.
น.
ร.
น.
ครุ
 
๕๐ ภฺรา นา นา รุทฺ สกฺ วิ มํ หิ ภทฺ มิ ทํ

บาทหนึ่ง ๒๒ อักษร ๔ กลอนเปนบาทหนึ่ง แลบาทหนึ่งเปนบทหนึ่ง มียติคือขาดคำลงในที่ ๑๐ ที่ ๑๒ อักษร ชื่อภัทกะฉันท์ ดั่งนี้ ๚ะ ๛

(ราชวสดิวัตร)

๏ เสวกภูบดินทร์ คุณะนรินทร์นุส
ประดุจด่งงบิด และชน๒๒นี
๏ ควรศิรฉลองพระบาท นฤบราชบดี
ชลมล้างทุลี บทยุคล
๏ กาลบพิตรผลัด วิบุลย์พัตร์พิมล
ขษณะโสรจสกนธ์ อุทกสนาน
๏ แม้วพระจักพิโรธ ปหระโทษททาน
ครุกะทัณฑราญ ผรุษไภย
๏ อย่าทุมนัศคิด ประทุฐจิตรก็ไกษย์
บมิตริะโกรธไท ธิปจุธา
๏ หนึ่งนฤนารถใด กรุณะให้สยา
ศนะและวัตถอา วศถะถาน
๏ อีกหยวาหน์คช บวรรถตระการ
พิพิธราชยาน และบริสัช
๏ ส่ำศิริโภคภัณฑ์ ยศมหรรต์มหัท
ธนะพิเศศสวัสดิ์ ภิรมยา
๏ เสนอฆนะเมฆถถ่งง สลิลหลั่งนภา
ลุะดุจปราถนา ก็บมิขาด
๏ ควรจะรฦกพระเดช มหิศเรศภิวาทน์
พระคุณะภูวนารถ นิจประนาม
๏ เนืองคณะมาตย์กระวี ทฤษฎีณะความ
วสดิวัตะตาม บทลิขิต
๏ พึงประฏิบัติ์รบอบ วิริยกอปพินิจ
สกลราชกิจ วิวิธการย์
๏ ลักษณพากยแสดง พจนะแถลงวิฐาร
บุพฉบัพประมาณ บทก็บัณ
๏ ญาศยุติโดยประมวญ กลก็ถ้วนณะวรรณ์
พฤติสะภัทกฉัน ทบริบูรรณ
๏ เฉลอมกิติยศอยุท ธยะมกุฏิ์ฤสูญ
ศิริพิพัทธ์อดูลย์ ก็จิรกาล ๚ะ ๛

 

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ