๒๖. ชื่อภุชงคปยาตฉันท์

 
ย.
ย.
ย.
ย.
 
๒๖ ภุ ชงฺ คปฺ ยา ตํ เว เว เย หิ

ลหุปลายบาท นับเปนครุ บาทหนึ่ง ๑๒ อักษร ๒ กลอนเปนบาทหนึ่ง สองบาทเปนบทหนึ่ง ชื่อภุชงคปยาตฉันท์ ดั่งนี้ ๚ะ ๛

(เว้นผรุสวาทมีองค์ ๓)

๏ จะขานไขพิบัติเหตุ ประเภทพจนาพา๑๒
ผรุษสาอนาจา วจีโทษโหดคุ๑๒
๏ พิโรธเรื่องและเคืองข้อง ก็พร้องอรรถทารุณ
นิราศขาดคดีสุน ธราสารประหารกรรณ์
๏ อโกสาทุภาษิต ขจิตรวัตถุหลายพรรณ์
ภิปรายความก็หยามหยัน และหยาบยิ่งบกริ่งเกรง
๏ ประกาศชาติเผ่าพงษ์ และวงษาคณาเพรง
พิไรร่ำฤยำเยง บย่อท้อแลพ้อแถลง
๏ ประกอปองคคงตรี วจีกรรมแจกแจง
ผรุษโทษธโปรดแสดง ประทุษฐเหตุเจตนา
๏ อนึ่งจิตรจองโทษ จะโอษฐ์อ้างอโกสา
ประหมาทหมิ่นบราพา ธจงเจ็บประจารขาน
๏ อนึ่งจิตรกำเรอบ และเออบเอื้อมจะโรมราญ
พยาบาทก็คาดการย์ จะกล่าวร้ายบวายคนึง
๏ อนึ่งอื้นละพื้นพ้อ และถ้อถ้อยก็ถ่อยถึง
ตระคอกคึกกระอึกอึง ก็อื้อเออกกระเกรอกความ
๏ ธิบายอรรถพิกัดอง คคงถ้วนประมวญสาม
ประกาสิตขจิตรนาม ผรุษวาทฉกาจกำม์
๏ วิบากบาปก็หยาบยก จะตกแต่งและแสร้งนำ
อุบัติเบื้องอบายทำ อธึกโทษฤโหดสนอง
๏ กระวีชาติฉลาดอรรถ ขจัดผรุษวจีปอง
สุภาพากย์ฤแผกคลอง กุศลกรรมบถแสดง
๏ จะนำสู่สุราโลกย์ วิโยคทุกข์วิบากแสลง
ประเสรอฐคุณวิบุลย์แรง ดิเรกผลอนนต์ประมาณ
๏ วิธีฉันทบรรจง ภุชงค์ชาติ์ปยาตขนาน
ฉบัพแบบบุราณกาล ประกิจกลนิพนธ์กลอน
๏ ลบองบทก็เรียงเรียบ รเบียบอรรถอักษร
สลวยลักษณสุนธร นุสนฑ์สารสมานเสมอ
๏ คณาเนกเมธา อุสาห์กิจรจิตเสนอ
ประกาศเกรียดิไผทเธอ ธเรศเจ้าจุธาสยาม ๚ะ ๛

 

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ