๒๕. ชื่อกุสุมะวิจิตรฉันท์

 
น.
ย.
น.
ย.
 
๒๕ หิ ตา นฺยา กุ สุ วิ จิตฺ ตา

บาทหนึ่ง ๑๒ อักษร สองกลอนเปนบาทหนึ่ง ๒ บาทเปนบทหนึ่ง ชื่อกุสุมะวิจิตรฉันท์ ดั่งนี้ ๚ะ ๛

(เว้นปิสุณาวาทมีองค์ ๔)

๏ จะรจิตรอรรถ ปิสุณะวจีขว๑๒
พิปริตะญาณย บรชนะทำลา๑๒
๏ กระมลประโยชน์ตน ยุบลตริะเสน่ห์หมาย
ลุทะทุฐะเหตุ์มลาย คุณะวุฒิเสื่อมสูญ
๏ จตุพิธองคา คณนะประมวญมูล
ทุจริตะไพบูลย์ ครุกะวจีกรรม์
๏ กลตริะจะรอญราญ บรปิยสร่างสัณ
ฐวะกิจะมิตรพัน ธนะนิรเสพย์สมาน
๏ กลตริะประสงค์สกนธ์ ชนบรชื่นบาน
สุมนะกระเษมสานต์ อภิมุทะเสน่หา
๏ กลวิริเยศผดุง พจนจะเภทา
ครหวิเหษา กรณอุบายหลาย
๏ กลยุะก็หลงลม สทหนะเหมือนหมาย
อุภยวิโยคมลาย ปิยมละประจากกัน
๏ สริจดุรงค์ครบ บทบมิแผกผรร
ยุติวจนากรร มปิสุณะวาจา
๏ ทุจริตพาที นิรคุณะสัตยา
อกุศลโทษา ทุรคตเพศพาล
๏ ผิวะและบมิอ้างอรรถ ดุจอธิบายสาร
สุจริตบันดาล คติศุขสู่สวรรค์
๏ ชินพจนาทนับ คณะกุศลากรร
มบถพิธีธรรม์ อธิกวิบากบุญ
๏ ศุภผลภิญโย ยศศิริศักดิ์สุน
ธรวฒนาคุณ อิธะบรโลกา
๏ นรชนเมธี นิรวจนาพา
ลพิกลมายา วิยบทรำพรรณ์
๏ วรพฤดินี้นาม กุสุมะวิจิตรฉันท์
เสนาะหกลเสนอกรรณ์ นิกรกระวีวร
๏ ก็ประดุจตักเตือน สติริะคนึงกลอน
มธุรศอักษร สุรวุฒิโวหาร ๚ะ ๛

 

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ