อา

อาชาไนย [ส. อาชาเนย์ย] = มีกำเนิดอันสูง ฯ ใช้ได้สำหรับทั้งคนและม้า เพราะฉนั้นจึ่งมาเข้าใจกันผิดเพี้ยนไปว่า “อาชาไนย” = “ม้าดี” และในที่สุดเลื่อนลงไปจนถึงแปล “อาชา” ว่า “ม้า”

อาดูร [ส. อาตุร] = ไม่สบาย, เจ็บกายฤๅเจ็บใจ 

อาทิ, ส. เปนต้น, ที่ ๑, แรก

อาทิตย, ส. ดวงตวัน หรือสูรยเทวราช ฯ แท้จริงนามอาทิตย์เปนนามสำหรับเทวดา ๗ องค์ ซึ่งเกิดแต่นางอทิติ (ดังอธิบายไว้โดยละเอียดแล้วในอภิธานท้ายหนังสือ “ศกุนตลา”) แต่โดยมากเมื่อกล่าวถึงอาทิตย์เฉย ๆ และในที่เปนเอกพจน์ ก็ต้องเข้าใจว่ามุ่งกล่าวถึงพระสูรยาทิตย หรือ ดวงตวัน ฯ ในหนังสือเรื่องพระนลนี้ ถ้าแห่งใดพบคำว่าอาทิตย์ก็จงเข้าใจว่ามุ่งถึงพระสูรย์หรือดวงตวันนั้นเถิด ฯ

อาวุธ, ม. [ส. อายุธ] = เครื่องประหาร ฯ โดยมากมักใช้เรียกเครื่องประหารอันซัดไปหรือยิงไปจากกายได้ ฯ

อาศีรพาท ฤๅ อาเศียรพาท, ส. ผ. [ส. อาศีร๎วาท] = คำให้พร ฯ จากมูลว่า “อาศิส์” = การขอพร ฤๅ การอวยพร ฯ

อาศรม, ส. = ที่อยู่แห่งฤษี มุนีและโยคี ที่อยู่ป่า ฯ

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ