นมัสกฤติกถา

โอม์ นโม รัต๎นต๎รยัน์ส์ ศรณํ คัจ์ฉามิ

๏ โอมนโมนอบน้อม วันทา
อรหันตสัมมา พุทธเจ้า
อุตตมะธรรมสา ธุเลิศ
มหาตมะสงฆ์เค้า เขตเนื้อนาบุญ ฯ

โอม์ นโม คเณศาย วิฆ๎เนศ๎วราย

๏ โอมสุนทรเทพไท้ คเณศร
สิทธิบดีพร เพริศแพร้ว
อันข้าประพนธ์กลอน สุทธิพากย์
จงช่วยนำข้าแคล้ว คลาศพ้นขัดขวาง ฯ

นโม วยาสาย กฤษณไทวปายนาย

๏ พลางนบพระวยาสเจ้า ทวิชนม์
กฤษณะไทวปายน พรตกล้า
ผู้แต่งเรื่องพระนล สันสกฤต นั่นแล
ขอจุ่งดลจิตข้า แต่งแม้นพระมุนี ฯ

นโม คุรเว เม

๏ เกศีโอนนอบน้อม ครูบูรพ์
ผู้เริ่มประเดิมพูล พิทยไว้
โศภนอิศรางกูร มุสิก นามนา
เธอเพาะนิไสยให้ ชอบพร้อมโคลงกลอน ฯ

นโม อุปธ๎ยาย เม

๏ อ่อนกายศีร์ษะก้ม นมัสการ
พระอุปัธยาจารย์ พรตเจ้า
ขอคุณพระบรรสาน จิตแน่ว
บ่มิเหินห่างเค้า เขตแคว้นแดนกุศล ฯ

นโม ชนเน เม

๏ กมลมนัสน้อม อัญชลี
สมเด็จพระชนนี เกิดเกล้า
ขอจงพระทรงศรี สวัสดิสุข เกษมเทอญ
เพื่อพระคุณค่ำเช้า ร่มเพี้ยงฉายา ฯ

นโม วิศ๎เวเทเวโภ๎ย

๏ วันทาทวยเทพไท้ เทเวศร์
ทรงมหิทธิฤทธิ์เดช อะคร้าว
อาทิอมรเศรษฐ ผดุงรัฐ สยามแฮ
อิกพระบรรพบุรุษท้าว สถิตด้าวแดนสรวง ฯ

สิท์ธัม์ อัส๎ตุ

๏ ขอปวงสิ่งซึ่งข้อย บูชา
ช่วยขจัดพิบัติพยา ธิไซ้ร
ขอสยามราชอาณา จักร์มั่น อยู่เทอญ
ทวยราษฎร์ปราศทุกข์ได้ สุขซ้อนสุขเสริม ฯ

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ