ชัฎ, ส. = ต้นไม้ต่าง ๆ, รก.

ชมพู่, เข้าใจว่าจะมาจากภาษาสันสกฤต “ชัม์พู” นั้นเอง แต่ผู้รู้ภาษามคธมักแปล “ชัม์พู” ว่า “ลูกหว้า” ฯ โมเนียร์วิลเลียมส์แปลไว้เปนภาษาอังกฤษว่า “The Rose Apple Tree” ดังนี้ เมื่อพิจารณาดูว่า คำ “Rose” ในภาษาอังกฤษแปลว่า “สีชมพู” ฉนี้ ต้นไม้ที่เรียกว่า “Rose Apple” ดูก็เข้าเค้า “ชมพู่” มากกว่าลูกหว้า ฯ

ชลาธิบดี, [ส. ชลาธิปติ] = เจ้านํ้า เปนนามเรียกพระวรุณ (ดูที่วรุณ) ฯ

ชี, ท. = นักบวช (ทั้งชายและหญิง)

ชีวล, ส = นามแห่งนายสารถีของท้าวฤตุบรรณ ฯ

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ