นามท่านที่เป็นครู

๑. คุณท้าววรจันทร์ เจ้าจอมมารดาวาศ
๒. คุณท้าววนิดาพิจาริณี เจ้าจอมมารดาสุ่น
๓. เจ้าจอมมารดา เขียน รัชกาลที่ ๔
๔. เจ้าจอมมารดาห่วง รัชกาลที่ ๔
๕ คุณท้าวศรีสัจจา อิ่ม
๖. คุณท้าวศรีสัจจา เหลี่ยม
๗. คุณท้าวโสภา เล็ก
๘. คุณท้าวอินทร์สุริยา เปลี่ยน
๙. คุณท้าวชื่น  
๑๐. คุณท้าววัน  
๑๑. คุณเถ้าแก่สัมฤทธิ์  
๑๒. คุณเถ้าแก่ลำใย  
๑๓. คุณเถ้าแก่สารภี  
๑๔. คุณเถ้าแก่ขำ  
๑๕. คุณเถ้าแก่ทรัพย์  
๑๖. คุณองุ่น  

ท่านที่มีนามข้างบนนี้เป็นเจ้าจอมมารดาและเจ้าจอมรัชกาลที่ ๔

๑๗. เจ้าจอมมารดาทับทิม รัชกาลที่ ๕
๑๘. เจ้าจอมมารดาสาย รัชกาลที่ ๕
๑๙. เจ้าจอมจำเริญ รัชกาลที่ ๕
๒๐. เจ้าจอมพลับ รัชกาลที่ ๕
๒๑. เจ้าจอมปุ้ย รัชกาลที่ ๕
๒๒. เจ้าจอมละม้าย รัชกาลที่ ๕

ระบำเบิกโรง

๑. เมขลา เจ้าจอมถนอม
๒. อรชุน คุณสาลี่
๓. รามสูร คุณสุ่น เกษมสุข

เทวดา นางฟ้า รวมอยู่ในตัวละคร

๑. ท้าวกุเรปัน คุณเฉวียง สาตราภัย ย.
๒. ท้าวดาหา หม่อมราชวงศ์สงวน วัชรีวงศ์
๓. ประไหมสุหรี เจ้าจอมถนอม
๔. มะเดหวี เจ้าจอมมารดาแส
๕. มะโต คุณหญิงประไพ พิทักษ์ทวยหาญ
๖. ลิกู คุณกิมเหลียง
๗. เหมาเหลาหงี คุณเคลือบ
๘. อิเหนา คุณบุญ
  คุณสาย อมาตยกุล ย.
  คุณจำเริญ ย.
๙. อายัน เจ้าจอมมารดาชุ่ม ย.
๑๐. บุษบา เจ้าจอมมารดาวงศ์
๑๑. สียะตรา หม่อมราชวงศ์หญิง สิงหรา
  คุณทรัพย์ เพ็ญกุล
  คุณเจริญ โชติกสวัสดิ์ ย.
๑๒. วิยดา คุณปริก
๑๓. สุหรานากง เจ้าจอมมารดาพร้อม
๑๔. กะหรัดติปาตี เจ้าจอมมารดา หม่อมราชวงศ์เกษร
๑๕. สังคามาระตา นางอรรถวสิษฐสุธี ทรัพย์
๑๖. ระเด่นดาหยน คุณเลื่อม
  คุณใหญ่ ณป้อมเพ็ชร์ ย.
๑๗. จรกา คุณเบี้ยว เสวีกุล
๑๘. ล่าสำ คุณทรัพย์ กัลยาณมิตร์
๑๙. ตำมะหงง คุณสุ่น
๒๐. ยาสา คุณผิว
๒๑. ดะหมัง คุณองุ่น
๒๒. ปาเต๊ะ คุณตลับ กัลยาณมิตร์
๒๓. ประสันตา คุณแฉ่ง เพ็ญกุล
๒๔. กะระตาหลา คุณปุ้ย วิชยาภัย
๒๕. ยะรุเดะ เจ้าจอมมารดา หม่อมราชวงศ์ จิ๋ว
๒๖. ปูนตา คุณปลั่ง เพ็ญกุล
๒๗. มิสเตอร์ก๊อก เจ้าจอมอิ่ม
๒๘. นายอ่าง คุณสาย เถาบัวไทย
๒๙. ขุนพัฒน์หลง คุณทรัพย์
๓๐. หนานบุญสง คุณเริญ
๓๑. มะกะตอย คุณเผือก เสวีกุล
๓๒. นายมา คุณปุ้ย
๓๓. ทูต  
๓๔. ขุนพล  
๓๕. นายเวร  
๓๖. ม้าใช้  
๓๗. บ่าวขุนพล  
๓๘. สมัน หม่อมจันทร์ ทองใหญ่ ณอยุธยา
๓๙. ฤษี คุณท้าวชื่น
๔๐. เดะ คุณท้าวโสภา
๔๑. หมัด คุณเถ้าแก่สารภี

เสนา

๔๒. เจ้าจอมมารดาเลื่อน  
๔๓. เจ้าจอมแฉ่ง  
๔๔. หม่อมราชวงศ์ ฉะอ้อน  
๔๕.หม่อมราชวงศ์ อ่อง ศรีสังข์  
๔๖. คุณพร้อม  
๔๗. คุณคล้อย สิงหรัตน  
๔๘. คุณหรุ่น  
๔๙. คุณเปล่ง  
๕๐. คุณสุ่น  
๕๑. คุณอ่ำ  
๕๒. คุณหญิง พิพิธมนตรี จำเริญ  
๕๓. คุณยมโดย  
๕๔. คุณแตงกวา  
๕๕. คุณเสงี่ยม บุรณะศิริ  
๕๖. คุณวัน  
๕๗. คุณคลี่  
๕๘. คุณไปล่  
๕๙. คุณเข็ม  
๖๐. บาหยัน คุณแปลก
๖๑. ปะเสหรัน หม่อมราชวงศ์ละออ อิศรพันธุ์ โสภณ
๖๒. ส้าเหง็ด คุณเนย สมบัติศิริ
๖๓. ปะลาหงัน คุณช่วง
๖๔. ท้าวอิ่ม คุณท้าวศรีสัจจา อิ่ม
๖๕. ท้าวเปลี่ยน คุณท้าวอินทร์สุริยา เปลี่ยน
๖๖. ลำใย คุณเถ้าแก่ลำใย

นางกำนัลเจรจา

๖๗. มลาหรอ หม่อมราชวงศ์ สงบ วัชรีวงศ์
๖๘. ยาหยา คุณจั่น
๖๙. ยี่หวา หม่อมราชวงศ์เพี้ยน สุขสวัสดิ์
๗๐. ปะหนัน หม่อมราชวงศ์ เยื้อน
๗๑. บุหรง คุณเชย โอสถานนท์
๗๒. บุหลัน คุณเชย
๗๓. บุหงา คุณปลิก
๗๔. ส่าหรี คุณชื่น
๗๕. สุบัง คุณระทวย อมาตยกุล
๗๖. สะเปีย คุณกลีบ
๗๗. ยุบล คุณแช่ม
  เจ้าจอมสมบูรณ์ ย.
  คุณเลื่อน อมาตยกุล ย.
๗๘. นางตี  
๗๙. พี่เลี้ยง วิยะดา คุณหญิงรณชัยชาญยุทธิ์ ทับทิม ย.

นางกำนัล

๘๐. คุณทับทิม บุนนาค  
๘๑. คุณทับทิม พิศลบุตร์  
๘๒. คุณทิพย์ สกุนสิงห์  
๘๓. หม่อมเกตุ นันทวัน ณอยุธยา  
๘๔. คุณเกตุ  
๘๕. คุณหญิงดำรงธรรมสาร  
๘๖. คุณหญิงเสงี่ยม โชฎึกราชเศรษฐี  
๘๗. คุณเลื่อน ชมเสวี  
๘๘. คุณเป๋า  
๘๙. คุณพร้อม  
๙๐. คุณเอื้อน โชติกเสถียร  
๙๑. คุณลำดวน  
๙๒. คุณเฉลย อมาตยกุล  

 

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ