คำนำ

เจ้าจอมสมบูรณ์ ในรัชกาลที่ ๕ ต้องการจะพิมพ์หนังสืออันเป็นพระราชนิพนธ์ ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระปิยมหาราชเจ้า เป็นที่ระลึกในการทำบุญครบ ๖๐ ทัศ จึงแจ้งความประสงค์มายังกรมศิลปากร ตกลงเลือกได้เรื่อง บทเจรจาละครอิเหนา

กรมศิลปากรขออนุโมทนาในการนี้ และหวังว่าบันดาผู้ได้รับหนังสือเรื่องนี้ คงจะพอใจทั่วกัน

กรมศิลปากร

วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๘๐

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ