วารสดุดี

งานจิตรลดารโหฐาน

(ภุชงคปยาตฉันท์)

ประณตบทบงสุ์องค์พระมงกุฎมกุฎไทย
พระเจ้าสารเสวตรไกรพระผู้ทรงกำลังราม
เถลิงรัฐถวัลย์ราชย์ผงาดเงื้อมไถงงาม
เผด็จโศกผดุงสามสยามภาคพิพัฒน์ผล
ชนกไท้ ธ เลิกทาษพระบาทไท้ ธ ปลุกมน
ไผทไทยจะได้ดลอดุลย์เดชกะเดื่องแดน
ผิคนไทยจะคงไทยประเทศไทยจะไทยแหน
มิใช่ว่าเพราะวายแคลนพสกทาษะถ่ายเดียว
วิสัยไทยจะแท้ไทยเพราะอาศัยหทัยเทียว
ธ ปลุกให้หทัยเฉลียวระลึกเช่นชนกสมัย
ผิเสียชีพบ่เสียสัตย์ประสงค์เทิดกำเนิดไทย
ผดุงเพิ่มเผดิมชัยเผดียงชาติเผชิญสนาม
ลำดับนี้เสด็จเถลิงตำหนักจิตรลดางาม
ประเสริฐศรีพิธีพราหมณ์ประสิทธิ์สงฆ์ประสาทชัย
อำนาจเดชพระไตรรัตน์ขจัดราชริปูกษัย
พระเดชแผ่พระคุณไกลพระยศยิ่งพระชนม์ยืน
พระปรารภสำเร็จไวหทัยไทย ธ กู้คืน
ลำเค็ญขุ่นรำคาญขืนวินาศล้วนมลายหาย
สำเร็จถ้อยแถลงถ้วนสำฤทธิ์ล้วนเสมือนหมาย
ประสิทธิ์สรรพะบรรยายประสพราชประสงค์เทอญ

๙ สิงห์. ๕๖

งานพญาไท

(กาพย์ฉบัง-นาคบริพันธ์)

สรวพชีพข้าพระบาทผู้มีมนแผ้วภักดี
แด่พระแม่จ้าวชาวสยาม
สูงยศปรากฏพระนามน้ำพระทัยตาม
แต่ที่จะให้ไทยดี
ไทยได้ไท้คือได้ศรีสมเด็จพันปี
พันเปี่ยมฉนำจำนง
จำเนียรกาล ธ ดำรงราชธุระแทนองค์
อธิกราชผู้ราชสวามี
เสาวมิ่งแม่เจ้าจอมปีย์เป็นจอมกษัตรี
เกษตรตระการกองคุณ
แก้วค่าควรเมืองเลื่องบุญเลอแบบแยบหนุน
นิยมเพื่อเยี่ยงหญิงสยาม
สยายแยบพิทยาพางามเงื่อนเพาะเหมาะตาม
แต่งเหมาะและล้วนควรสมัย
เสมอพระแม่เจ้าชาวไทยเทอดชาติพูนชัย
เผชิญชะแม่มวลมี
เหมาะมอบกอบเกื้ออารีการรักษ์บุตรี
บุตระตระโบมบำรุง
บำราศโรคกายใจปรุงประจงพยุง
เผยอเพื่อชาติชาญสนาม
เชิงสนองละอองบาทบงสุ์ตามตระบัดก้ำยาม
กึ่งเยี่ยมศตพรรษพรรษา
สรวมพรพระไตรรัตน์พาเพ็ญราชฤทธิ์มา
ระมัดพระโรคพริบหาย
ให้พระฉวีวรรณพรรณรายเรืองเพ็ญจันทร์ฉาย
จึ่งเช่นพระแม่เมลืองศรี
เมลืองสุขทุกทิพาราตรีตราบรอบร้อยปี
ริปูท่านไร้แรมหมัน
หมายรักภักดีทั่วกันเทอดกำลังพัล-
ลึกเพื่อเกื้อชาติศาสนา

๑ มกร. ๕๖

งานนงคราญสโมสร

(กาพย์ฉบัง)

ข้าแต่พระราชนารีผู้ยังปรีดี
ให้เกิดแก่ข้าบาทยุคล
ในงานฉลองพระชนม์ห้ารอบล่วงพ้น
แห่งผู้สยามวันทนา
เอกองค์สมเด็จมาตุจฉาสว่างวัฒนา
บรมราชเทวีวีรราม
องค์สภานายิกาสยามกาชาดชนะความ
เจ็บไข้ได้พยาธินานา
ทรงทะนุบำรุงโรงพยา-บาลแห่งมหา
วิทยาลัยราชสวามี
ทรงสร้างพยาบาลสถานศรีมหาราชาชี-
พิตราษฎร์ได้รอดเหลือหลาย
อีกทรงอุปถัมภ์มากมายเพื่อกิจแผ่ผาย
ศึกษาแห่งชาติศาสนา
พระคุณคือสหัสสธาราไหลหลั่งถั่งมา
มิสุดมิสิ้นดินแดน
ใดควรสละฤๅแคลนใดควรหวงแหน
ท่านยอดมัธยัสถ์เทียวละ
เที่ยงแท้ท่านองค์จาคะเป็นธงชำนะ
ไหนผิดเศรษฐกิจกษัย
เพ็ญเพียบคุณธรรมอำไพเชื่อมปัจจุบันสมัย
อดีตสัมพันธ์พูนเพ็ญ
ไตรรัชชในองค์เดียวเป็นห่วงร้อยรอยเห็น
ประจักษ์แก่จักษุสยาม
หน่อรามมหิษีวีรรามมาตุจฉาสาม
พระองค์แต่ล้วนรามฤทธิ์
สรวมพรไตรรัตน์ประสิทธิ์พระลาภเนืองนิตย์
พระยศพระเกียรติเกริกไกร
พระชนม์ยืนช่วยชาวไทยจำเริญอนามัย
อีกไซร้ศึกษาศาสนา
พระฉวีผุดผ่องโสภาพระกำลังวังชา
สมบูรณ์พูนสุขทุกวาร​ฯ

๒๓ ธันว์. ๖๗

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ที่นี่ค่ะ