เตรียมชรา

(วสันตดิลกฉันท์)

ค่อยน้อย, คะนองณขณะหนุ่มธุระทุ่มประเทืองงาน
ทอดกายบวายวิริยดาลฤดิด้วยอำนวยผล
ยามว่างระหว่างกรณิย์มีสุขปรีดิปรือปรน
ปราบเบื่ออะเคื้อ[๑]กิจระคนอติเรกงานหา
อาหารฤงานผิบมิแผกก็จะเบื่อและแบบยา
นอกนั้นกระชั้นวยชราประลุเลิกละงานการ
อยู่เปล่าจะเหงามนระทดดุจอดกระยาหาร
อาศัยวิเศษสมิต[๒]งานอติเรกสบายแล
ค่อยเคยคำนึงณขณะรุ่นมนครุ่นกระเหิมแด
เตรียมหาวิชาศิลป, แม้บมิมีนิสสัยสม
สังคีตประณีตศิลปกรรมจิตรกรรมบำเรอรมย์
เลี้ยงสัตว์พิพัฒน์พิชผะสมกสิศาสตร์สนองนำ
โบราณคะดีกวิประพันธ์มธุพจน์พิไรคำ
นักธรรมและศาสนุปถัมภ์ทนุสงฆ์ธำรงบุญ
ทุกทางละอย่างคุณเอนกอติเรกงานหนุน
ถึงคราวจะใช้สมยสุน-ทรชีพชราครอง
มักใช้มิได้เพราะอุปสัคฤเพราะมักมิช่ำชอง
เพื่อเลือกก็เลือกประดุจลองและริเล่นระวางวัย
เลิกงานสราญรสชีวิตผลพิศพึงใจ
หันหาประดากุศลมัยอติเรกงานมอง
นับในจำนวนดนุนิยมอภิรมย์สำเร็จสอง
อิ่มเอมเกษมสุขลำพองผลชีพชราเพลิน
ผลนี้สิหนอ! นรจำนงสุขส่งมิห่างเหิน
ภายหนุ่มจะทุ่มพลเผชิญกรณีย์มิหนีงาน
ภายแก่จะแลพิภพ, เล่นอติเรกงานการ
นี้คืออุดมคติขานคุณค่าชราเตรียม

๘ พฤศจิก. ๗๗


[๑] อะเคื้อ ดี สะอาด

[๒] สมิต ยิ้มแย้มแจ่มใส เบิกบาน

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ที่นี่ค่ะ