ศานติสมัย

ทุกวันนี้มีแต่แหล่งสงบเทศทวนทบถ้วนทั่วหัวระแหง
ทุกประเทศเขตต์ขัณฑ์แข่งกันแสดงฤทธิแรงรักสงบจบเจนใจ
รัฐบุรุษทุกนายหมายสันติภาพเพิ่มเขี้ยวงายาอาบพิษอย่างใหม่
รู้จักเจียมจำเตรียมตนเข้าไว้ใครเกะกะจะได้ป้องกันตัว
อิตาลีเคราะห์ดีไม่มีประมาทจึงสามารถต่อสู้แขกผู้ยั่ว[๑]
ฮิตเลอร์คลุมลุ่มไรน์เพราะให้กลัวว่ายุโรปจะสั่วสิ้นเสรี
ต้องเลิกเหยียบเลิกเหยียดเกียรติแห่งกันลบสัญญาเพื่อสันติภาพ[๒]นี่!
ทำเพื่อศานติไซร้เป็นไรมีทุกวันนี้ศานติสมัยใช่ไหมเอย

พฤษภ. ๗๙[๑] ......ผู้ยั่ว อิตาลีเข้าตีอบิสสิเนียแต่ พ.ศ.​๒๔๗๘

[๒] ......สันติภาพ เยอรมนียกกองทหารเข้าตั้งในเขตต์ลุ่มน้ำไรน์ ซึ่งผิดสัญญาโลคาโนที่ตัวเองเป็นภาคีด้วยความสมัครใจ

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ที่นี่ค่ะ