นรี-นรุปฐาก

(วสันตดิลกฉันท์)

อ้าแม่มิควรฤจะสดับสุวศัพทตูแสดง
โดยมุ่งจะมอบมติแถลงธุระเพื่อพิพัฒน์พล
หนักเบาไฉนอภยโทษผิจะโกรธก็จำทน
อันผองดรุณินฤมล“นฤ” แน่ละหรือไฉน
ใช่ปราศจากมลวิมุตบริสุทธิ์เสมอไป
เชิงไมตรีจิตต์และมิตรใจก็จะเตือนพธูตรู
อันว่านรี นรชไมชิพ[๑]เฉกดนูชู
เชิงก่อกำเนิดอนุเคราะห์บู-รพกิจมาตา
เติบใหญ่สมัยภริยมิตรก็สินิทธ์สิเนหา
เหตุนี้แหละกล่าวอรสุดาดุจชีพกระทาชาย
เชิญศรีนรี-นรุปฐากวุฒิหากจะเลอหลาย
อ่าองค์เพราะทรงสตยหมายบริสุทธิสุดสงวน
เริ่มรุ่นจะสุนทรสโม-สรโสมนัศควร
เลือกคบประสพสุมิตรมวลจะมิหม่นมิหมองศรี
วัยน้อยก็พลอยสติจะพร่องบ่มิถ่องวิถีดี
หูเบากำเลากลวิธีทุจริตละลวยลม[๒]
แม้หลงทะนงคุณวิเศษจะประเวศดนูจม
ควรฟังและตั้งจิตรภิรมย์รสทราบสุวาที
คำเตือนเสมือนสติแสดงจะแสลงฤไรมี
ฟังเถิดบเกิดภยกลีกลหลงละลวยฟัง
สื่อชักจะมักประทุษโทษคุณโชติผิชั่วบัง[๓]
พกนุ่นจะวุ่นวิปติยังตนุต่ำบเป็นตัว
พลาดอื่นจะคืนสินิทธ์อาจผิวพลาดเสน่ห์นัว
ยากแท้จะแก้ทุมลมัวบมิหายระคายคง
เชิญขวัญจรัลมรคควรศิริล้วนลิลาศหงส์
สมเพศและสมประยุรพงษ์ปฏิพัทธ์พยุงชาย
เลี้ยงโลกเจริญจริยทั่วคุณมั่วเสมือนหมาย
ศรีเรือนและเพื่อนสุขบวายวจสิทธิสม เทอญ

เมษ. ๕๗


[๑] นรชไมชิพ คู่ชีวิตของชาย

[๒] ลม หญิงรุ่นที่เสียคนเพราะแม่สื่อ หรือผู้หญิง มีนักต่อนัก

[๓] บัง กล่าวแต่ที่ดี ที่ชั่วปิดบังเสีย

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ที่นี่ค่ะ