จริงกับแต่ง

(อินทรวิเชียรฉันท์)

อ้า! อาตม์จะวาดรูปวรลักษณ์วิลัยวรรณ
แรสีผะสานสรรก็มิสวยเสมอเหมือน
สายัณห์ตะวันรอนทินกรกระหยิ่มเยือน
ย้อมเมฆวิเวกเตือนคติภาพนภาเผย
ดีดสีและตีเป่าธุระเรามิเบาเลย
เสร็จแล้วฤแคล้วเอ่ยเพราะฤไรไฉนหนอ!
ส่วนธรรมชาติทางดุริยางคง่ายพอ
ลมฮือกะพือคลอวนะซ่านประสานเสียง
เสื้อผ้าสตรีเพศสุวภาพสภาพเพียง
แหวกหน้าและหลังเมียงมธุ[๑]ทัศนาใน
ฝีมือมนุษย์แต่งดุจแข่งสภาพไข
แต่งต่อก็แต่งไปชยสิทธิ์สภาพหวง[๒]
ดังนี้สิหนอเราประลุเสาวภาพปวง
ศิษย์สู้กะครูหลวง[๓]คุรุล่อประลองสอน

๑๓ มีน. ๗๖


[๑] ......มธุ น้ำผึ้ง ทั้งวรรคดูเอาความว่า ดูข้างในหวาน

[๒] ......หวง มนุษย์ล่วงรู้ส่วนหนึ่งแล้ว ก็ยังมีส่วนอื่นของสภาพที่ยังลี้ลับอยู่เสมอ

[๓] ครูหลวง ใหญ่ ครูหลวงคือสภาพ ซึ่งเป็นครูใหญ่ที่สุดของมนุษย์

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ที่นี่ค่ะ