ความแขง

รบิลบอกลักษณเบื้อง บทแขง
สองอย่างดีชั่วแจง แจกไว้
อาการกิจจริตแปลง เปลี่ยนแปลก กันแฮ
สมเษปส่ำแขงให้ เหตุแจ้งแสดงผล
แขงปัญญาหยั่งรู้ บาปบุญ
เห็นสว่างทางโทษคุณ ก่อนกี้
ใดชอบกอบการหนุน หน่ายชั่ว เสียเนอ
เลี้ยงชีพหลบชั่วลี้ หลีกร้างทางพาล
แขงใจปางป่วยใกล้ ชีพันต์
ออมบ่ออกปากศัลย์ โศกเศร้า
ตรวจตฤกพิจารณ์ปัญจ์ สกนธ์เสื่อม สลายแฮ
เห็นประจักษ์จวบเค้า ข่มได้ใจเย็น
ขันตีแขงจิตรตั้ง มัธยัตต์
คำเผ็ดแสบร้อนอัด อดกลั้น
บ่เคืองเคียดแค้นทัด ทานตอบ แทนนา
วายพิบัติบีบคั้น ขาดพ้นไภยผอง
แขงการชาญฉลาดรู้ รอบการ
สันทัดจัดวางงาน ถูกถ้วน
เปนแบบแยบบรรหาร หากเรียบ ร้อยพ่อ
การบ่คั่งค้างล้วน ล่วงแล้วเร็วดี
แขงศึกตรึกตรวจแพ้ แลชนะ ก่อนฤา
คิดคาดกำลังกะ สกัดรู้
วางรายค่ายพลรยะ อย่างแบบ บรรพ์เฮย
องอาจออกรบสู้ ศึกได้ไชยเฉลิม
ราชกิจการตอบโต้ แขงขัน
ไป่เพลี่ยงพลาดพลันทัน ถ่องถ้วน
ควรแขงข่มอ่อนผัน ผ่อนรอด เร็วนอ
การบคลาศขาดห้วน เหตุกล้าการเฉลียว
แขงแรงรับหอบหิ้ว หาบขน
หามแบกยกรื้อจน บ่าด้อย
แจวพายถ่อลากทน ทุกข์ยาก กายแฮ
เสร็จธุระการหนักน้อย ใหญ่พื้นกำลัง
ความชั่วยั่วจิตรให้ ผูกพัน
เข้าบ่อนเล่นการพนัน เก่งก้อ
ดื่มเหล้าสูบฝิ่นกัน ชาคบ พาลแฮ
แขงฤไทยสทกท้อ สละทิ้งอย่าสมาน
๑๐ แขงกายกระเดื่องดื้อ ถือตน
ไป่นอบนบอิศรชน ใหญ่น้อย
กรายเฉียดเฉกบ่ยล มารยาตร หยาบนอ
จำรับดำหนิถ้อย กระทบทั้งบาดหมาง
๑๑ แขงเก่งเรงปากทั้ง ฝีมือ
ฉวยฉกชกต่อยฤา ลอบปล้น
ฟันแทงแย่งชิงถือ อำนาจ ตนนา
แขงเท่าแขงไป่พ้น โทษแท้เร็วถึง
๑๒ แขงใจเจ็บแสบสู้ อดทน
ถามไป่รับจริงจน จวบม้วย
ขืนขัดเฆี่ยนตีปดน ตบติด ไม้เฮย
แขงบ่เพี้ยนพจน์ด้วย ชนิดดื้อถือพาล
๑๓ แขงสรรพพัศดุไร้ วิญญาณ
โลหรัตน์หิรัญกาญจน์ อีกไม้
ศิลาเหล็กกอบภาร ธุระเสร็จ ได้ฤา
แขงบ่แขงเกินใช้ เช่นน้ำใจแขง
๑๔ แขงปากขืนขัดถ้อย คำสอน
ใครกล่าวโอวาทวอน คัดง้าง
หาเลศเล็ดลอดรอน รานชอบ เสียเฮย
จิตรกระเดื่องกระด้าง ดั่งนี้คนฉิน

หลวงโกษากรวิจารณ์ ( อยู่ ) เมื่อยังเปนจ่าชำนาญทั่วด้าว

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ