ความระวังคือไม่ประมาท

ความระวังโดยรอบนั้น คุณหลาย เหลือแฮ
พระสุคตไขธรรมขยาย อย่างนี้
ไม่ประมาทไม่ตาย ณพ่อ
เปนยอดธรรมปวงชี้ ช่องไว้หวังเห็น
แม้จักจำแนกข้อ คุณระวัง วิถารแล
หลายสิบโคลงคงยัง หย่อนถ้อย
ความมากหากจะฟัง เฝือโสตร
จึ่งตัดกล่าวแต่น้อย สรูปบั้นแบ่งสาม
ระวังตัวอย่ากลั้วอะ กุศลกรรม
ระวังโอษฐ์อย่าออกคำ ชั่วช้า
ระวังจิตรอย่าคิดทำ ทางชั่ว
สามช่องใช้สติร้า ชั่วร้ายมลายไกล
ความระวังที่ตั้งเกิด แต่สติ เดียวแฮ
ดีชั่วยังสติตริ ตรนักแล้ว
สิ่งชั่วงดดีริ รังก่อ กรรมเทอญ
จักส่างสรรพโทษแผ้ว ผ่องได้ความดี
ธรรมนี้กล่าวเท่านี้ พอควร
เพราะสมาชิกมวญ ย่อมแจ้ง
แต่งย่อแต่พอกวน เกาสติ ระวังพ่อ
ฉุกประมาทจะแอ้งแม้ง หมดแก้กายคืน

สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระนริศรานุวัดติวงษ์

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ