ความสงไสย

การอดีตอนาคตพร้อม ปัตยุบัน
ไตรโลกย์ไตรเพทอัน กล่าวอ้าง
ไตรปิฎกอิกสรรพ์ สิ่งอื่น ทั่วเอย
เปนเหตุปรากฏสร้าง สืบตั้งกังขา
ปราถนาโดยนึกแล้ว กลับแหนง นึกนา
ในจิตรคิดคลางแคลง สอดแคล้ว
ดีชั่วนึกหวาดระแวง ฤาแน่ ลงฤา
ลักษณดังนี้แล้ว เล่ห์แท้สงไสย
เคลือบไคล้ไตรลักษณ์ทั้ง ไตรรัตน์
กลับผิดเปนชอบชัด เชิดชี้
สิ่งดีกลับขจัดจัด เปนชั่ว ไปแฮ
ปราศจากตามจริงนี้ โทษนั้นพลันถึง
อนึ่งฉงนอยู่แล้วอย่า ด่วนทำ ก่อนเลย
ผิวกิจผิดธรรมนา โทษได้
แม้นการชอบจักสัม ฤทธิศุข บ้างฤา
พึงพินิจฉย์ผิดชอบให้ ตลอดแล้วควรทำ
ฝ่ายกรรมดีชั่วแท้ สงไสย ทำฤา
คุณโทษย่อมมีใน ที่นั้น
ตามแต่เหตุปัจจัย ตกแต่ง นั้นนา
ห่อนวิบัติพิบากชั้น มากน้อยคอยสนอง
กองสงไสยนี่แท้ อกุศล ธรรมเอย
สมเด็จบรมทศพล พากย์ไว้
คืออมิตรติดตามผจญ ในวิบัส สนานา
มีสิบหกนับได้ หนึ่งทั้งนิวรณ์ธรรม
จำจะใคร่พ้นเร่ง ศึกษา ไปแฮ
คงค่อยส่างสงกา เสื่อมบ้าง
ยลเยี่ยงที่ปรีชา เชิงปราชญ์ ท่านฤา
ห่อนหย่อนวิริยร้าง เร่งรู้แรงเรียน
เพียรพ้นสนเท่ห์นี้ ยากนัก หนานา
ย่อมศรัทธาเปนหลัก มั่นแล้ว
ฤาลุอริยมรรค มละเกลศ เลิศฤา
จึ่งเสร็จสิ้นสอดแคล้ว ค่ามขึ้นฝั่งเกษม

พระอมรสินธพ ( นก ) เมื่อยังเปนขุนภักดีอาสา

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ