ความฉลาด

บานแพนก

ฉลาดนี้มีมากล้ำ หลายความ
หยิบยกพรรณานาม แต่น้อย
สนองพระเดชพระคุณตาม สติพละ ตนแฮ
ผิวขัดขาดเขินถ้อย โปรดเกล้าโทษา

สารบาน

เนื่องนามความฉลาดนี้ อนันต์
ย่ออรรถจัดเปนพรรค์ พวกตั้ง
คือฉลาดราชการสรรพ์ วิชาช่าง พูดแฮ
อีกฉลาดแต่งตัวทั้ง พ่อค้าหากิน
ฉลาด เฉลียกรอบคอบถ้วน ทุกกิจ ไทเอย
ใน พระกระแสสิทธิ์ สั่งใช้
ราช การไป่นอนจิตร จัดเสร็จ ประสงค์แฮ
การ สิ่งใดบ่ได้ ผิดด้วยแบบแผน
ฉลาด คิดกิจกอบเกื้อ การใด ใดเอย
สวน สาสน์สอบสวนไสย สาตรรู้
วิ ทยาเฉียบแหลมไว เชาวน์ว่อง วิจิตรนา
ชา ญะชาติฉลาดกู้ ฉลาดแก้สรรพการ
ฉลาด ทอถักถากทั้ง แทงลาย
ใน ส่วนสลักหลาย หล่อปั้น
การ แกะก่อกลกาย กลึงวาด เขียนแฮ
ช่าง ประดับประดิษฐดั้น ดัดได้ดีดี
ฉลาด คิดประดิษฐถ้อย ถูกความ
ชั้น พากย์มคธสยาม ย่อมแจ้ง
เชิง ตอบชอบเชิงถาม เทถ่าย ได้แฮ
พูด ห่อนพูดเสแสร้ง สอบได้จริงดี
ฉลาด จบครบถ่องถ้วน ตัดทอน
ค้า ใหม่เก่าถ่ายถอน ถูกซื้อ
ขาย แพงแบ่งบั่นรอน รวมรวบ ไว้พ่อ
ของ ขาดคาดหมายมื้อ หนึ่งค้ากำไรรวย
ฉลาด เปลาะเฉลี่ยเลี้ยง ตนเหลือ
เชิง เช่นเชิงชาติเสือ เล็บส้อน
หา ของสิ่งควรเจือ จานชีพ ชนม์แฮ
กิน ไป่กินของข้อน โทษข้องกินตัว
ฉลาด การประกอบเกื้อ กายิน ทรีย์เอย
แต่ง ไป่มีมลทิน โทษแคล้ว
ตัว แสวงสวัสดิภิญ โญกอบ กายแฮ
ตน ปราศทุจริตแผ้ว ผ่องเพี้ยงอำไพ
ฉลาด ประมาณรู้พละ อาตมา
จะ ตกแต่งกายา หย่อนไว้
พอ ควรแก่ถานา นุรูป ตนแฮ
ทำ ไม่เกินประโยชน์ได้ ดั่งนี้ดีนาน
ตรอง กิจคิดตลอดแล้ว จึงทำ
ใช่ จักดันเดาคลำ แต่ดื้อ
สิ่ง ใดที่ดีจำ ขจัดโง่ งมนา
นับ ว่าฉลาดรื้อ ชั่วร้างห่างตน
๏ ขุนผดุงสฤษดิสร้อย สีตลา อาศน์เอย
ข้าบาทบรมราชา ธิราชเจ้า
ค้นคิดคัดอรรถา ธิกเทียบ แถลงแฮ
รวมรวบความฉลาดเก้า เรื่องร้อยเรียงถวาย

พระยาเสถียรฐาปนกิตย์ ( ชม )

เมื่อยังเปนขุนผดุงสีตลาอาศน์

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ