ความอ่อน

อ่อนเบญจางค์จิตรน้อม นอบไตร รัตน์แฮ
อ่อนประนตภูวไนย นารถเจ้า
อ่อนวันทิตเทพไท ทุกถิ่น สถานเฮย
อ่อนนบบุรพ์เทวเช้า ค่ำผู้ครูสอน
อ่อนองค์เอียงฝ่ายฟ้อน แฝงถวาย กรเอย
อ่อนเมื่อทอดกรกราย กรีดนิ้ว
อ่อนลักษณภักตร์ชาย เนตรต่อ เนตรฤา
อ่อนอรเอวอ่อนคิ้ว คู่อ้างนางอุมา
อ่อนอุสาหะเปลี้ย ปลกเพลีย
อ่อนซึ่งกำลังเคลีย สลดเศร้า
อ่อนฤทธิเดชมักเสีย สรรพะ การนา
อ่อนสติปัญญาเย้า อริเย้ยไยไพ
อ่อนใจไป่รอบรู้ วิทยา
อ่อนศึกสงครามรา ชะกริ้ว
อ่อนไวยบ่ไววา จาไป่ ว่องฤา
อ่อนซึ่งเชาวน์เขลาพลิ้ว พลาดท่าปราไชย
อ่อนหวานวาจกแจ้ว จับใจ ชนเอย
อ่อนกิริยาฌาไศรย สุทธิสิ้น
อ่อนมารยาตรไย ยลชื่น ชมนา
อ่อนโอษฐสุจริตลิ้น เล่ห์เนื้อเจือทรง
อ่อนสันดานกอบเกื้อ การคา รวะนอ
ในหมู่พราหมณ์สมณา พฤฒิพร้อม
ใจไป่คิดมีมา นะหมิ่น ปมาทแฮ
ประพฤติความอ่อนน้อม เนื่องได้เกียรติคุณ
อ่อนจิตรคิดค่ำเช้า ทุกทิวา
รฦกพระไตรรัตนา นบไหว้
ผลพี่อ่อนจักพา นำสู่ เกษมแฮ
กันภยันตรายได้ เดชทั้งมีศรี
การปฏิบัติอ่อนเอื้อ อาทร
ตามบุรพาจาริย์สอน สิ่งถ้วน
หมั่นจำประพฤตินอน นึกนั่ง สาธย์เฮย
เปนภัททภาคีล้วน เลิศได้สวัสดี
แผ่มุทุตาถ้วนทิศ ทุกวัน คืนเอย
จิตรอ่อนต่อสัตว์สรรพ์ มนุษย์พร้อม
มีผลมากรำพรรณ พรหมวิ หารแฮ
คุณอื่นอีกโอบอ้อม อ่อนน้อมสนทนา
๑๐ กล่าววาจาอ่อนถ้อย สัณหเสนาะ
มัธุรศกถาไพเราะห์ เรียบร้อย
ละเอียดอ่อนฟังเพราะ สดับไป่ ระคายแฮ
ชนมักชมใช่น้อย อ่อนฉนี้มีคุณ
๑๑ หญิงประพฤติต่ำเตี้ย ปัตยคี
ทำเท่ห์เสมอภคินี นาฎพร้อม
ถกลจิตรคิดสวามี ภักดิ์อเนก คุณแฮ
ด้วยปฏิบัติอ่อนน้อม ต่อผู้ภัศดา
๑๒ สวามิศมีจิตรเอื้อน อนุสร
ศุภสมานมิตรสมร อ่อนเอื้อ
ด้วยมีพจนสุนทร ทางอ่อน หวานแฮ
ยกย่องสมรเกื้อ กอบอ้างทางเจริญ
๑๓ อ่อนเคารพนบพระเจ้า จอมกระษัตริย์
พระยาราชโยธาจัด จดได้
นามโคลงอ่อนรอนรัด เรียงรจิตร ถวายแฮ
ประดับหอพระสมุดไว้ อยู่สิ้นดินสวรรค์

พระยาราชโยธา ( เผื่อน )

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ