ความจริง

สรรพสัตวทุกเหล่าล้วน มีชนม์ ชีพนา
อนึ่งสัทท์เสียงกาหล กึกก้อง
ศรัทธาเชื่อกรรมผล นับสัต วารแฮ
สุริยสัดศัตรูจ้อง สัตถเงื้อสังหาร
คำว่าสัดสัตวนั้น หลายประการ
เปนแต่วากยโวหาร หากพร้อง
สัตวสัดใช่สัจสาร ตรงเที่ยง
พจนสัตย์คำเดียวต้อง ที่แท้สัตย์จริง
คำจริงคำสัตย์นั้น ฤาตาย
ผู้สงบทั้งหลาย สถิตย์แล้ว
ท่านอยู่เกษมสบาย ในสัตย์ นั้นนา
เปนประโยชน์ธรรมแผ้ว ผ่องพ้นไภยพาล
สรรพรศทุกสิ่งสิ้น บรรดา มีนา
บเปรียบรศวาจา สัตย์ได้
รศสัตย์ประเสริฐสา ธารณ์ทั่ว คุณเฮย
นำศุขประโยชน์ให้ เสร็จสิ้นสมหวัง
ผู้มีมธุรศถ้อย วาที จริงนอ
เกียรติศัพท์คุณความดี ย่อมได้
บัณฑิตท่านผู้ปรี ชาปราชญ์ ปวงแฮ
ท่านย่อมสรรเสริญไว้ สาธุ์ซร้องกิตติคุณ
จริงคำที่กล่าวถ้อย แถลงความ จริงนา
จริงพิบัติรูปนาม แน่ม้วย
จริงทุกข์ที่พยายาม ทนยาก จริงนอ
จริงไม่มีตนด้วย ดั่งนี้ความจริง
ทุกข์เกิดเกิดทุกข์แท้ เบญจขันธ์
ความอยากเกิดก่อสรรพ์ ทุกข์พร้อม
ทุกข์ดับหมดทุกข์บรร ลุถิ่น เขษมนา
อัฐมรรคตัดทางอ้อม ออกพ้นวนเวียน
กล่าวจริงทุกสิ่งล้วน ความสัตย์
ไม่เที่ยงทุกข์อนัต ลักษณ์นี้
อริยสัจปรมรรถ จริงแน่ เจียวนอ
บรมศุขยิ่งอย่างชี้ ชัดแท้สัจจริง
พจนสัจจัดแจกแจ้ง จงเห็น
จริงลักษณสามัญเปน ที่ตั้ง
อมฤตย์สัจคำเย็น คำไม่ ตายนา
ความสัจอริยสัจทั้ง สี่นั้นความจริง
๑๐ ความสัจจัดร้อยเรียบ เรียงขยาย ความแฮ
รเบียบอรรถวัจนภิปราย ถ่องถ้วน
จงเจริญอย่าเรวสลาย เลือนลบ
สิบบทพจน์พากย์ล้วน เลิศล้ำคำควร

กรมหลวงวรเสรฐสุดา

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ