ความสุรุ่ยสุร่าย

ความสุรุ่ยสุร่ายนั้น นิษยล แน่นา
ผิเกิดในใดชน แน่นแฟ้น
สินทรัพย์ยศศักดิตน พลันพินาศ นาพ่อ
มีโทษมากแม่นแม้น บ่อนเบี้ยเบียนผลาญ
การควรระงับไว้ ไปแถลง
รู้ไป่มากไปแสดง มากถ้อย
เร็วโทษทับทวีแรง ลามเทวศ
ชนิดนักเมามากร้อย พรอกโอ้ทนงตน
ธนสารจำหน่ายเกื้อ กูลพาล
มักหมดไม่มีนาน อยู่ได้
เหตุลมเล่ห์พจมาน ลิ้นล่าย นักนอ
เห็นศุขชั่วมื้อให้ โทษล้ำเหลือแถลง
กำลังยศทรัพย์พร้อม ไพรบุลย์
ซื้อจ่ายไป่คิดทุน เฟื่องเฟ้อ
ส่ายทรัพย์แหลกเปนจุณ ยศถ่อย ด้วยพ่อ
ได้สติสิเน้อ อกโอ้อาดูร
มากมูลแบบฉบับแม้ ปราศจาก สงวนเฮย
คงพินาศแลอาจพราก สิ่งรู้
เกียจศิลปสาตรอยาก แต่สนุก สนานนา
คงจะบำราศผู้ ปราชญ์สร้องสรรเสริญ
เพลินสุรุ่ยสุร่ายแม้น พรรณา มานา
โดยเลศจักชักพา โทษให้
ชอบประพฤติแต่มัชฌิมา ประมาณเหตุ การแฮ
ควรเก็บเก็บอย่าได้ จ่ายทิ้งเสียสูญ
สมบูรณทุกสิ่งแล้ว จักทวี อิกนา
ควรจ่ายทำไมตรี พวกพ้อง
ให้เปนถิ่นชนนี ยมมาก
จึ่งจะเจริญป้อง ปัดร้ายไกลสกนธ์
ค้นหามาว่าไว้ เปนธรรม เนียมนา
พอเพื่อเปนที่สำ เหนียกได้
ตูแรกเริ่มริรำ พรรณกล่าว
ใดแผกโปรดแปลนให้ เพื่อเปลื้องปลดเขลา

พระยาศรีวรวงษ์ ( ม. ว. จิตร )

เมื่อยังไม่ได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ